Munkaerőpiaci szolgáltatások

Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása munka iránt érdeklődőknek

1. A szolgáltatás célja

1.1. Átfogó cél

A szolgáltatás célja a munkaerő-piaci lehetőségek, folyamatok, támogatások átláthatóságának előmozdítása, hozzájárulás a munkaerő-piaci kereslet és kínálat egyensúlyának javításához a kínálati oldal informáltságának biztosításával.

1.2. Operatív cél

A munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának célja hogy az ügyfél tájékozottabb legyen a munkaerő-piaci intézményrendszerről és szereplőkről, a munkát keresőknek nyújtható támogatások és szolgáltatások lehetőségeiről és az igénybetétel feltételeiről, eljárásrendjeiről annak érdekében, hogy az információk birtokában gyorsabban és hatékonyabban tudjon élni a lehetőségeivel.

2. A szolgáltatás célcsoportja

2.1. Célcsoport, átfogóan

 • Aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresők és inaktívak, akik nem tanulnak),
 • jelenleg foglalkoztatott, de csoportos létszámleépítéssel, illetve elbocsátással fenyegetett,
 • tanulók, ha pályaválasztási döntés előtt, vagy elhelyezkedés előtt állnak.

2.2. Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott

Különösen indokolt azokat a munkát keresőket bevonni ebbe a szolgáltatásba, akik először szembesülnek a munkanélküliséggel, újonnan váltak munkanélkülivé, és ezért semmilyen tapasztalatuk nincs a munkaerő-piaci lehetőségeikről, a munkanélküli státushoz kapcsolódó jogaikról, illetve az igénybe vehető szolgáltatásokról. Különösen ajánlott tehát a pályakezdőknek.

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek

A munkát keresők az alábbi módokon kerülhetnek be a szolgáltatásba.

 • A megrendelő irányítja őket a szolgáltatásba.
 • Más szervezet, szolgáltató (pl. szociális vagy munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezet, oktatási intézmény) javasolja számukra a szolgáltatás igénybevételét.
 • A szolgáltatást a munkát kereső maga kéri.

A szolgáltatás bármely érdeklődő számára nyílt és elérhető, ennek megfelelően nem mindenki minősül ügyfélnek, aki a szolgáltatónál megjelenik.

4. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek

4.1. A szolgáltatás tartalma

A szolgáltatás a foglalkozásokra, a térségben elérhető képzésekre, a régió, valamint a kistérség munkaerő-piaci helyzetére, a munkaerő kereslet-kínálat helyi jellemzőire vonatkozó információk nyújtását, foglalkoztatást elősegítő támogatások és az álláskeresési ellátásokra vonatkozó lehetőségek ismertetését, továbbá a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatást és az azokról szóló ismertetők átadását tartalmazza.

4.2. Tevékenységek

Az információnyújtás a következőterületekre terjed ki:

 • munkaügyi kirendeltség regisztrációs feltételeinek ismertetése,
 • regisztrált munkát keresőnek járó támogatási lehetőségek és szolgáltatások ismertetése,
 • a foglalkoztatást elősegítő támogatások és igénylésük jogi feltételeinek ismertetése,
 • az adott területre és időszakra vonatkozó munkaerő-piaci kereslet és kínálat jellemzőinek ismertetése,
 • az adott területre és időszakra vonatkozó munkaerő-piaci programok, képzési lehetőségek általános ismertetése,
 • tájékoztatás a tipikus és atipikus foglalkoztatási formákról, a foglalkoztatási jogviszonyokról,
 • tájékoztatás a munkáltatói sokféleségről, ideértve akár az őstermelői és az alkalmi munkavállalói jogviszonyokat, valamint az önkéntességet is.

5. Módszertan, a szolgáltatás formája

A munkaerő-piaci információk nyújtása történhet egyéni, illetve csoportos információnyújtással, valamint az öninformálódás elősegítésével. A kommunikáció módját tekintve elsősorban személyesen végezhető, de történhet telefonon, elektronikus levél útján, és az öninformálódás kapcsán papíron (tájékoztatók, szórólapok, prospektusok segítségével). A munkaerő-piaci információk nyújtása az információnyújtás időtartamát tekintve megvalósulhat eseti jelleggel és folyamatos információszolgáltatás formájában is.

 • Egyéni információnyújtás
 • Csoportos információnyújtás, amely többféleképpen valósulhat meg.
 • A szolgáltató informátori hálózat által képviseltetve nyújt információt, ahol a hálózat tagjai különböző jellegű információk nyújtására kompetensek.
 • A szolgáltató az munkát keresők egy csoportja számára nyújt információkat.
 • A szolgáltató informátori hálózat által az munkát keresők egy csoportja számára nyújt információkat.
 • A csoportos információnyújtás megvalósulhat rendezvények keretében, de rendezvényi kereteken kívül is.
 • Öninformálódás elősegítése. A szolgáltatást nyújtó a munkáltatók és munkát keresők számára tájékoztató anyagokat készít, melyeket eljuttat a célcsoport számára. Ezek az anyagok készülhetnek papír, illetve digitális dokumentáció formájában, a munkáltatói célcsoport igényeihez igazodva. A tájékoztató anyagokat a megrendelő is biztosíthatja. A célcsoporthoz való eljuttatás történhet direkt és indirekt marketing eszközökkel (dm levél, postai küldemény útján, illetve a média bevonásával, vagy saját honlapon történő közzététellel). A szolgáltató gondoskodik az elkészült tájékoztató anyagok folyamatos aktualizálásáról.
 • Eseti információnyújtás keretében nyújt munkaerő-piaci információt a szolgáltató minden olyan esetben, amikor az jól körülhatárolható célt szolgál, és az információnyújtás kielégíti a felmerült információigényt.
 • Folyamatosan szolgáltathat információt a szolgáltató állandóan változó munkaerő-piaci környezetben. Folyamatos információnyújtásként értelmezhető az állandóan elérhető, öninformálódást segítő eszközök alkalmazása és azok folyamatos, naprakész információkkal történő frissítése is (pl.: honlap fenntartása).

6. Az elvárt eredmény (meghatározásának módja) (lehetséges kimeneti-, eredmény- és hatásindikátorok)

Mutató

Mutató forrása

Kimeneti indikátor:

 • munkaerő-piaci információnyújtásban részesült személyek száma,
 • egyéni forma esetén: ügyfélnyilvántartás, egyéni adatlap,
 • csoportos forma esetén: jelenléti ív és ügyfélnyilvántartás.
Eredmény indikátor:

 • más munkaerő-piaci szolgáltatást igénybevevő személyek száma,
 • a szolgáltató igazolása, vagy együttműködési megállapodás.

 

7. A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai kapacitások

7.1. Humán kapacitások (végzettség, szakmai gyakorlat, ismeretek, készségek)

Végzettség: legalább középfokú végzettség.

Szakmai gyakorlat: legalább egy év, igazolható, munkaerő-piaci szolgáltatásban szerzett tapasztalat. Humán felsőfokú végzettség esetén gyakorlat nem szükséges.

Amennyiben pályakezdő, vagy releváns gyakorlattal nem rendelkező személy végzi ezt a tevékenységet, akkor olyan szakember közvetlen támogatása szükséges, aki a tanácsadásban legalább 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Ismeretek:

 • a munkaerőpiac szereplőiről (állami, forprofit és nonprofit szervezetekről, munkát keresőkről), azok tevékenységéről, jellemzőiről,
 • a munkaerőpiac egyensúlyi viszonyairól, a munkaerő kereslet-kínálat alakulásáról,
 • a munkaerőpiac legfontosabb szegmenseiről (munkavállalók és munkaadók rétegződése, részpiacok a munkaerőpiacon, vállalaton belüli munkaerőpiac, helyi, lokális munkaerőpiac) és azok jellemzőiről,
 • a foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogi szabályozásról,
 • az atipikus és rugalmas foglalkoztatási formákról, rugalmas munkaidő rendszerekről,
 • a foglalkoztatáshoz a munkaügyi szervezettől, és azon kívül igényelhető támogatásokról,
 • a munkahelyi sokszínűségről és esélyegyenlőségről,
 • a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű célcsoportokról és azok jellemzőiről.

Készségek: tényszerűség, tárgyilagosság, egyértelműség és közérthetőség, hatékony kommunikáció, ügyfélközpontúság, tisztelet, előítélet-mentesség, türelem, kapcsolatteremtés, kooperáció, értő hallgatás, önálló munkavégzés, szervezőképesség, helyzetfelismerés, problémafeltáró és elemző készségek.

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, bútorzat, infokommunikációs eszközök)

 • Az ügyfelekkel történő személyes beszélgetésre alkalmas, bútorozott helyiség.
 • Fénymásoló, számítógép konfiguráció, nyomtató, szkenner, szoftverek.
 • Vezetékes telefon, internetes kapcsolat, fax, e-mail, lehetőség szerint mobiltelefon, honlap.
 • Zárható szekrény az iratok tárolására.

7.3. Egyéb (referenciák, jártasság, térségi lefedettség, szervezeti kompetenciák)

Referenciák, jártasság: nem szükséges.

Térségi lefedettség: a térségben való legalább 1 éves működés, a helyi munkaerőpiac és szereplőinek ismerete.

Szervezeti kompetenciák: munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása terén szerzett legalább 1 éves tapasztalat.

8. Monitoring

8.1. Az alkalmazandó indikátorok, célmutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempontok

 • Munkaerő-piaci információnyújtásban részesült személyek száma, (egyéni és csoportos külön gyűjtve, életkor, nem, célcsoport bontásban).
 • Más munkaerő-piaci szolgáltatást igénybevevő személyek száma (életkor, nem, célcsoport bontásban).
 • Ügyfél-elégedettség.

8.2. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre

 • Egyéni információ-nyújtás alkalmával rögzítésre kerülnek az alapinformációk az „egyéni adatlapon” (lehetőség szerint elektronikus formátumban). Ezek a következők:
  • az ügyfél személyes adatai és elérhetőségei,
  • az ügyfél célcsoport szerinti azonosítása és
  • az ügyfél munkaerő-piaci státusza.
 • Jelenléti ív: csoportos tájékoztatók alkalmával készül, a találkozás helyszínét, időpontját résztvevők nevét, elérhetőségét tartalmazza.
 • Értékelő beszámoló, mely tartalmazza a szolgáltatásindikátorainak összesített adatait.
 • Munkaerő-piaci információkat tartalmazó tájékozató kiadványok, csoportos információnyújtás esetén esetenként bemutató diák.
 • Ügyfél-elégedettségi kérdőív az ügyfél-elégedettség mérésére. A szolgáltatás résztvevőivel, annak zárásakor szükséges elkészíttetni, majd ezt követően értékelni.

9. A szolgáltatás költségei (költségfajták és az árképzés elvei)

A szolgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehető költségek a következők

 • A megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások, illetve a megvalósításban résztvevők költségei.
 • Kommunikációs költségek.
 • Egyéb általános költségek.
 • Ügyfelek szállás, étkezési, utazási költségei.
 • Rezsi költségek (arányosítással számítva).
 • Amortizációs költségek.
 • A szolgáltató nyeresége.
 • A vissza nem térített áfa.

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága

A munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtás állandó ügyfélszolgálattal működik.

 • Az egyéni információ nyújtás átlagos időtartama 0,5 óra/alkalom.
 • A csoportos információnyújtás átlagos időtartama 1,5 óra.

11. Kapcsolattartás a megrendelővel, a megrendelő által végzendő tevékenységek, adatszolgáltatás, visszacsatolás

 • A megrendelő a megállapodástól függően biztosítja a helyszínt és a szolgáltatás tárgyi technikai feltételeit.
 • A megrendelő telefonon, faxon, e-mailben folyamatos kapcsolatot tart a szolgáltatóval, szükség esetén a szolgáltatás helyszínén személyes találkozót kezdeményez a szolgáltatást nyújtó szervezet vezetőjével és munkatársaival.
 • A megrendelő folyamatosan információval látja el a szolgáltatót az általa nyújtott támogatásokról, ellátásokról, igénybe vehető szolgáltatásokról.

A kapcsolattartás kiterjedhet olyan további, a 8. pontban nem érintett, a megrendelő és a szolgáltató együttműködésében meghatározó dokumentumokra, amelyek rögzítését bármelyik fél szükségesnek tartja. Ilyenek lehetnek pl.: a megrendelő által a szolgáltatásba irányított résztvevők száma/aránya, adatai; a megrendelő által működtetett adatbázisok, infrastruktúra, szakértelem használatára vonatkozó lehetőségek és feltételek; az ellenőrzés módja, időpontjai; a szolgáltató által használt módszertani anyagok bemutatása; a programot követő együttműködési kötelezettség időtartama.

12. Célcsoport-specifikus elemek

Amennyiben speciális szükségletű munkát kereső veszi igénybe a szolgáltatást, az alábbiak szerint kerülnek kiegészítésre a sztenderd meglévő elemei:

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek

Speciális szükségletű munkát keresők alatt azok a munkaerő-piaci szempontból leghátrányosabb helyzetben lévők értendők, akik az elhelyezkedési esélyeiket tekintve veszélyeztetett célcsoportnak minősülnek, valamint jelentős támogatási szükséglettel rendelkeznek, komplex programokkal, személyre szabott segítséggel képesek visszakerülni és helytállni a munkaerőpiacon.

Csoportos információnyújtás esetén homogén csoportok létrehozásra célszerű törekedni a hatékonyabb kommunikáció és a felmerülő speciális szükségletek kielégítése érdekében. A homogén csoportban való részvétel olyan speciális szükségletű munkavállalók számára ajánlott, akik a szolgáltatás pillanatában integrált csoportba nem vonhatók be, és hasonló szükségleteket támasztanak a szolgáltatást nyújtó irányába. A hasonló speciális szükségletekkel rendelkező résztvevőkből álló csoport létszáma minimum 3, maximum 6 fő.

4.1. A szolgáltatás tartalma

Valamennyi tartalom vonatkozásában a szolgáltatás speciális szükségletű munkát kereső egyéni szükségleteire fókuszál (hallássérült ügyfél esetén pl.: hallássérültek számára elérhető felnőttképzésekre, a hallássérültek munkaerő-piaci helyzetére a régióban, stb.)

4.2. Tevékenységek

A munkaügyi központ rehabilitációs szolgáltatásainak ismertetése.

Az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának lehetőségei a munkahelyeken.

5. Módszertan, a szolgáltatás formája

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint akadálymentes kommunikáció biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során.

7.1. Humán kapacitások (létszám/munkaidő, végzettség, kompetenciák, ismeretek, szakmai gyakorlat)

Ismeret: célcsoport-specifikus kommunikációs ismeretek.

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, bútorzat, infokommunikációs eszközök stb.)

Az ügyfelekkel történő személyes beszélgetésre alkalmas akadálymentes helyiség, és csoportos tájékoztatás esetén 6 fő befogadására alkalmas csoportszoba.

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint infokommunikációs és augmentatív kommunikációs eszközök biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során.

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága

Az egyéni információ nyújtás átlagos időtartama 1 óra/alkalom.

A csoportos információnyújtás átlagos időtartama 2 óra/alkalom.

Gyakorisága: az ügyfél szükségletei szerint.

13. A szolgáltatást nyújtók köre

A szolgáltatást jogi személyiséggel rendelkező szervezet, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság nyújthatja

14. Kapcsolódó szolgáltatások köre

 • Munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása munkáltatóknak, amely a szolgáltatással egyidejűleg végezhető.

Pályatanácsadás – Pályaválasztási tanácsadás

1. A szolgáltatás célja

1.1. Átfogó cél

A szolgáltatás célja, hogy a pályaválasztás előtt állóknak segítséget nyújtson az egyéni kompetenciáikhoz, életpálya-elképzeléseikhez illeszkedő pálya, vagy a pályaválasztást célzó továbbtanulási lehetőségek kiválasztásában.

1.2. Operatív cél

A pályatanácsadás – pályaválasztási tanácsadás célja az ügyfél:

 • pályaválasztási döntésének előkészítése (pályaorientáció),
  • pályaismereteinek bővítése,
  • személyes képességeinek és érdeklődésének felmérésre (az adottságainak, kompetenciáinak, kulcsképességeinek, irányultságának feltárása),
  • önismeretének fejlesztése,
  • pálya-specifikus képességigényeinek megismertetése,
  • saját példaképének kialakítása,
 • pályatervezésének segítése, hozzájárulás az egyéni pályaterv kialakításához,
 • adottságainak, kompetenciáinak, képességének, érdeklődésének és a munkaerő-piaci keresletnek megfelelő képzési, továbbképzési vagy átképzési lehetőség felkutatása, támogatás az iskolaválasztásban, felvételi felkészítés, jelentkezéssel kapcsolatos adminisztráció segítése.

2. A szolgáltatás célcsoportja

2.1. Célcsoport, átfogóan

 • Akik pályaválasztás előtt állnak,
 • mindazok, akik még nem választottak szakmát, vagy továbbtanulási irányt, és nincs munkaerő-piaci tapasztalatuk.

2.2. Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott

 • Általános iskolát végzők, azon belül kiemelten a pályaválasztás előtt állók, továbbá azon továbbtanulás előtt állók, akik általános iskolai tanulmányaikat 1 éven belül befejezik.
 • a középiskolai tanulmányaikat végzők, azon belül kiemelten a pályaválasztás előtt állók, továbbá azon továbbtanulás előtt állók, akik középiskolai tanulmányaikat 1,5 éven belül befejezik,
 • felsőfokú tanulmányaikat végzők,
 • iskolai végzettséggel nem rendelkezők.

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek

A munkát keresők az alábbi módokon kerülhetnek be a szolgáltatásba.

 • A megrendelő ajánlja számukra a szolgáltatást, az első interjú, illetve a közvetítői beszélgetés alapján.
 • Más szervezet, szolgáltató (pl. szociális, egészségügyi vagy oktatási intézmény) javasolja számukra a szolgáltatás igénybevételét.
 • A szolgáltató saját nyilvántartásából választja ki a célcsoport kritériumainak megfelelő ügyfeleket.
 • A szolgáltatást az ügyfél maga kéri.

A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott módszer, a kiválasztás alapja a személyes konzultáció, a pályaválasztás előtt állóval folytatott első interjú, illetve (amennyiben vannak) a pályaválasztás előtt álló előzetes pályaelképzeléseinek megismerése.

A célcsoport tagjainak kiválasztásánál alkalmazandó szempontok:

 • érdeklődés, pályaorientáció megléte vagy hiánya,
 • pályakép, pályaelképzelés megléte vagy hiánya,
 • alternatívák, modellek, családi példák,
 • pályaismeret.

4. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek

4.1. A szolgáltatás tartalma

Pályaválasztás előtt állóknak nyújtott egyéni vagy csoportos formában végzett tanácsadás, melynek keretében az egyéni képességek, készségek és érdeklődés feltárása után, arra alapozva történik meg a pályakép meghatározása és a pályatervezés. A tanácsadás elemei: a pályaismeret bővítése, az önismeret fejlesztése, a pályakép kialakítása, és ezekre építve a pálya és karriertervezés. Várt eredménye, hogy az ügyfél szakmát választ, illetve képzésre jelentkezik.

4.2. Tevékenységek

 • Egyéni képességek, készségek és érdeklődés feltárása.
 • Pályakép meghatározása, pályatervezés:
  • problémafeltáró beszélgetés/első interjú:
   • pályaismeret feltárása,
   • érdeklődés, képesség, kompetenciák feltárása.
  • pályaismeret nyújtása a feltárt készségek, képességek alapján:
   • a munkaerőpiac helyi igényeinek figyelembevételével a különféle szakmák, munkák részletes bemutatása, a specialitások kiemelésével,
   • a szakmák végzéséhez szükséges adottságok, képességek, kompetenciák bemutatása,
   • a munkaadók elvárásai az egyes szakmák, munkakörök esetén,
   • a szakmák és munkakörök lehetőségei és nehézségei,
   • a szakmákkal és munkakörökkel kapcsolatos munkaerő-piaci igények bemutatása,
   • elhelyezkedési esélyek, lehetséges karrierek és várható jövedelmek megismertetése.
  • pályakép kialakítása:
   • orientáció, pályaterv összeállítása,
   • tervmegvalósítás részletezése,
   • képzési lehetőségek kiválasztása,
   • képzésbe továbblépés lehetőségének segítése,
   • képzési kérelem, beiratkozási dokumentumok elkészítésében segítségnyújtás.
  • önismeret fejlesztése:
   • önismereti tréning,
   • célzott egyéni és csoportos beszélgetések.
 • A tanácsadás lezárásakor a szolgáltatást igénybevevő véleményének, elégedettségének felmérése, rögzítése.

5. Módszertan, a szolgáltatás formája

A pályaválasztási tanácsadás támogató jellegű, komplex, rendszer, folyamat és életpálya szemléletű, amely a résztvevők interakcióira épít.

A szolgáltatás formája egyéni tanácsadás, de a tanácsadás egyes elemei indokolt esetben csoportos foglalkozás formájában is megvalósulhatnak.

A tanácsadás során a tanácsadó által irányított beszélgetések során a következő lépések végrehajtása indokolt: probléma pontos definiálása, a részletek pontosítása, problémaelemzés, csoportosítás, lehetséges megoldások feltárása, megvalósítás megtervezése és megállapodás kialakítása, rögzítése.

A tanácsadási folyamat elején a tanácsadó és a tanácskérő meghatározza azokat a kereteket, amelyeken belül a tanácsadási folyamat működni fog. Ez egy olyan vállalás, ami írásban rögzítésre kerül, és amelyet mindkét fél köteles tartani.

Szolgáltatás-specifikus módszertani elemek pályaválasztás, továbbtanulást akadályozó, nehezítő problémák összegyűjtése esetén:

 • kérdőíves felmérés (pl. önértékelő kérdőívek),
 • interjú (feltáró beszélgetés),
 • irányított beszélgetés, (non-direktív technikákat alkalmazó beszélgetés),
 • kérdőívek, tesztek kitöltése és értékelése,
 • kiscsoportos beszélgetések,
 • egyéni vélemények rögzítése.

A szolgáltatás lényeges eleme a valóságnak megfelelő munkavégzéshez, tanuláshoz kapcsolódó önismeret fejlesztése, meglévő készségek, képességek reális felmérése. Amennyiben a résztvevő számára más szolgáltatás keretében munkaerő-piaci felmérés, vagy egyéni fejlesztési terv készült, akkor a tanácsadás ezek figyelembevételével végezendő.

A szolgáltatást igénybevevők érdeklődési körének, egyéni motivációs bázisának feltárása, tudatosítása a reális jövőkép kialakításának fontos eszköze.

A szolgáltatás során a munkaerő-piaci realitások, az igényekhez illeszkedő képzési lehetőségek bemutatásával a szolgáltatást igénybevevők önálló döntésének megalapozását, előkészítését szükséges elvégezni.

A tanácsadás végén a szolgáltatást igénybevevő saját maga írásban rögzíti a közös megállapodáson alapuló célokat, további lépéseket, segítve az ezekkel történő azonosulását.

6. Az elvárt eredmény (meghatározásának módja) (lehetséges kimeneti-, eredmény- és hatásindikátorok)

Mutató

Mutató forrása

Kimeneti indikátorok:

 • tanácsadásban részt vettek száma,
 • tanácsadási alkalmak száma,

 

 • tanácsadási napló.
Eredmény indikátorok:

 • elkészült pályatervek száma,
 • a tanácsadásban részesülő képzésre jelentkezők száma,
 • pályaterv,
 • ügyfél nyilatkozata, iskola, illetve képző intézmény igazolása.

 

7. A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai kapacitások

7.1. Humán kapacitások (végzettség, szakmai gyakorlat, ismeretek, készségek)

Végzettség: humán felsőfokú végzettség.

Szakmai gyakorlat: minimum 1 év munkaerő-piaci szolgáltatásokban szerzett gyakorlat az oktatás vagy tanácsadás területén.

Szakirányú végzettséggel rendelkező szakemberek a felsorolt szakmai gyakorlattal végezhetik a szolgáltatás nyújtását.

Amennyiben nem szakirányú végzettségű, releváns gyakorlattal nem rendelkező személy, vagy szakirányú végzettségű pályakezdő végzi ezt a tevékenységet, akkor olyan szakember közvetlen támogatása szükséges, aki a pályatanácsadásban/pályaorientációban legalább 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Ismeretek: pályaválasztással kapcsolatos szakmai ismeretek, a munkaerőpiac ismerete, egyéni konzultáció módszertanának ismerete, csoportdinamikai működésre vonatkozó ismeretek.

Készségek: ön- és emberismeret, empátia, bizalom, tisztelet, személyközpontúság, felelősségteljesség, nyitottság, befogadás, előítélet-mentesség, türelem, kapcsolatteremtés, kooperáció, értő hallgatás, asszertivitás, konfliktuskezelés, kreativitás, hatékony kommunikáció és tárgyalástechnika, helyzetfelismerés, problémafeltáró és elemző, valamint döntéshozatali készségek.

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, bútorzat, infokommunikációs eszközök)

 • Tanácsadásra alkalmas bútorozott helyiség.
 • Számítógép konfiguráció, szoftverek, internetes kapcsolat, e-mail, nyomtató, fénymásoló, vezetékes telefon, fax.

A tanácsadó a tanácsadói irodán kívül is végezhet egyéni tanácsadást (iskolákban, családsegítő központokban, munkaügyi szervezetekben), ha a feltételek biztosítottak.

7.3. Egyéb (referenciák, jártasság, térségi lefedettség, szervezeti kompetenciák)

Referenciák, jártasság: munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása terén legalább 1 éves jártasság.

Térségi lefedettség: nem szükséges.

Szervezeti kompetenciák: nem szükséges.

8. Monitoring

8.1. Az alkalmazandó mutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempontok

 • Tanácsadásban részesülők száma életkor, nem, célcsoport, iskolai végzettség, munkaerő-piaci helyzet szerinti bontásban.
 • Tanácsadási alkalmak száma.
 • Elkészült pályatervek száma, életkor, nem, célcsoport, iskolai végzettség, munkaerő-piaci helyzet szerinti bontásban.
 • A tanácsadásban részesülő képzésre jelentkezettek száma életkor, nem, célcsoport, iskolai végzettség, munkaerő-piaci helyzet szerinti bontásban.
 • Ügyfél-elégedettség.

8.2. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre

 • Adatlap, amely tartalmazza az alábbiakat: a résztvevő neme, életkora, iskolai végzettsége, szakképzettsége, munkaerő-piaci státusza, munkaerő-piaci tapasztalatai, problémakör, amely miatt a szolgáltatást igénybe vette, ügyfél elérhetősége.
 • Tanácsadási napló: naprakész információkat rögzít időrendi sorrendben közvetlenül az ügyféllel végzett tevékenységekről. A tanácsadási napló vezetéséért a tanácsadó személyesen felel, minden tanácsadás alkalmával ebben rögzíti a tanácsadás időpontját, időtartamát, a tanácsadás célját, tartalmát, szakmai megállapításait és az ügyféllel kötött megállapodásokat. A benne foglalt tartalmak csak az ügyfél, a szolgáltatást nyújtó és a megrendelő számára hozzáférhetőek, céljuk, hogy áttekintést adjanak a teljes tanácsadási folyamatról. A dokumentumot minden alkalommal a tanácsadó és az ügyfél is aláírja.
 • Elkészült pályaterv.
 • Értékelő beszámoló, melyet a szolgáltatást nyújtó szakember készít el. Elemei:
  • jelentkezési lap/irányító lap,
  • az ügyfelek személyes és ügyfél-azonosító adatai és elérhetőségei,
  • jelenléti ív,
  • a szolgáltatás indikátorainak összesített adatai, a résztvevők munkaerő-piaci helyzete, neme és életkora szerinti bontásban,
  • a résztvevők elégedettség vizsgálatának számszerűsített és leíró értékelő eredménye.
 • Az eredményindikátort igazoló dokumentumok: ügyfél nyilatkozata. Célja a tanácsadásban részesülő szakmát választók/képzésre jelentkezők számának igazolása.
 • Ügyfél-elégedettségi kérdőív, minek célja az ügyfél-elégedettség mérése. A szolgáltatás résztvevőivel, annak zárásakor szükséges elkészíttetni, majd ezt követően értékelni.

9. A szolgáltatás költségei (költségfajták és a költségképzés elvei)

A szolgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehető költségek a következők.

 • A megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások, illetve a megvalósításban résztvevők költségei.
 • Kommunikációs költségek.
 • Egyéb általános költségek.
 • Ügyfelek szállás, étkezési, utazási költségei.
 • Rezsi költségek (arányosítással számítva).
 • Amortizációs költségek.
 • A szolgáltató nyeresége.
 • A vissza nem térített áfa.

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága

Egy ügyfél maximum 6 alkalommal részesülhet tanácsadásban. Egy tanácsadási alkalom időtartama maximum 60 perc. A tanácsadás intenzitása hetenkénti.

11. Kapcsolattartás a megrendelővel, a megrendelő által végzendő tevékenységek, adatszolgáltatás, visszacsatolás

A megrendelő a szolgáltató részére szakmai támogatást nyújt:

 • a munkaügyi szervezet tájékoztatja a szolgáltatót a képzési kínálatáról,
 • a munkaügyi szervezet tájékoztatja a szolgáltatót a helyi munkaerő-piaci helyzetről, szükségletekről, hiányszakmákról.

A kapcsolattartás kiterjedhet olyan további, a 8. pontban nem érintett, a megrendelő és a szolgáltató együttműködésében meghatározó dokumentumokra, amelyek rögzítését bármelyik fél szükségesnek tartja. Ilyenek lehetnek pl.: a megrendelő által a szolgáltatásba irányított résztvevők száma/aránya, adatai; a megrendelő által működtetett adatbázisok, infrastruktúra, szakértelem használatára vonatkozó lehetőségek és feltételek; az ellenőrzés módja, időpontjai; a szolgáltató által használt módszertani anyagok bemutatása; a programot követő együttműködési kötelezettség időtartama.

12. Célcsoport-specifikus elemek (plusz tartalmi, illetve eltérő módszertani elemek, költségtípusok)

Amennyiben speciális szükségletű pályaválasztás előtt álló ügyfél veszi igénybe a szolgáltatást, az alábbiak szerint kerülnek kiegészítésre a sztenderd meglévő elemei:

2.2. Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott

Speciális szakiskolák tanulói, akik pályaválasztás előtt állnak

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek

Speciális szükségletű pályaválasztás előtt állók alatt azok a munkaerő-piaci szempontból leghátrányosabb helyzetben lévők értendők, akik az elhelyezkedési esélyeiket tekintve veszélyeztetett célcsoportnak minősülnek, valamint jelentős támogatási szükséglettel rendelkeznek, komplex programokkal, személyre szabott segítséggel képesek kilépni és helytállni a munkaerőpiacon.

A szolgáltatásba azok a speciális szükségletű pályaválasztás előtt állók kerülnek bevonásra, akik megfelelő szakmai támogatással képesek elérni a szolgáltatás által kitűzött célokat.

A képességek és fejleszthetőség szintjének objektívebb megítélése érdekében a szolgáltatást nyújtó személyesen, postai, illetve elektronikus úton konzultálhat a szolgáltatást igénylő szakorvosával, illetve foglalkozás-egészségügyi szakorvossal. A konzultációhoz az ügyfél beleegyezése szükséges.

Célszerű homogén csoportok létrehozásra törekedni a hatékonyabb kommunikáció és a felmerülő speciális szükségletek kielégítése érdekében. A homogén csoportban való részvétel olyan speciális szükségletű munkavállalók számára ajánlott, akik a szolgáltatás pillanatában integrált csoportba nem vonhatók be, és hasonló szükségleteket támasztanak a szolgáltatást nyújtó irányába. A hasonló speciális szükségletekkel rendelkező résztvevőkből álló csoport létszáma minimum 3, maximum 6 fő.

5. Módszertan, a szolgáltatás formája

A résztvevők speciális helyzetének tudatosítását, valamint a pályaválasztását a reális célkijelölés módszereivel támogatja.

A felmerülő speciális egyéni szükségletek, a kommunikációs nehézségek áthidalása, illetve az indulatáttétel jelenségének szakszerű kezelése kettős csoportvezetést indokol. Szenvedélybetegekből álló csoport esetében indokolt legalább egy, saját élményt képviselő csoportvezető bevonása.

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint akadálymentes kommunikáció biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során.

7.1. Humán kapacitások (létszám/munkaidő, végzettség, kompetenciák, ismeretek, szakmai gyakorlat)

Végzettség: bármilyen, célcsoport-specifikus előképzettség.

Ismeret: célcsoport-specifikus szakmai ismeretek.

Szakmai gyakorlat: speciális szükségletű munkát keresők egyéni támogatásában min. 1 év gyakorlat.

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, bútorzat, infokommunikációs eszközök stb.)

Egyéni beszélgetésre alkalmas, megfelelő méretű, a speciális célcsoport szükségleteinek megfelelő, akadálymentes terem és szociális helység.

A csoport elhelyezéséhez, és a foglalkozás megtartásához megfelelő méretű, a speciális célcsoport szükségleteinek megfelelő, akadálymentes terem és szociális helység.

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint infokommunikációs és augmentatív kommunikációs eszközök biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során

8. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre

Speciális célcsoportba tartozást igazoló ügyfélnyilatkozat és alátámasztó dokumentumok (pedagógiai/orvosi szakvélemény, adókedvezmény igénybevételének igazolása, stb.).

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága

A tanácsadás átlagos időtartama 2 óra/alkalom. Egy ügyfél maximum 10 alkalommal részesülhet egyéni tanácsadásban.

A csoportos tanácsadás időtartama maximum 5 nap. Az 5 napos csoportfoglalkozás alatt egy foglalkozási nap időtartama maximum 6 óra.

A csoportfoglalkozásokra 5 egymást követő napon kerül sor. Ismétlésre egyszeri alkalommal van lehetőség.

13. A szolgáltatást nyújtók köre

A szolgáltatást jogi személyiséggel rendelkező szervezet, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság nyújthatja.

14. Kapcsolódó szolgáltatások köre

 • A pályaorientációs csoportos foglalkozás megelőzheti a szolgáltatást, vagy azzal egyidejűleg is történhet.
 • Az igényfeltáró csoportos foglalkozás megelőzheti a szolgáltatást, vagy azzal egyidejűleg is történhet.
 • A Foglalkoztatási Információs Tanácsadó (FIT) megelőzheti a szolgáltatást, vagy azzal egyidejűleg is történhet.

 

Álláskereső Klub

1. A szolgáltatás célja

1.1. Átfogó cél

Az Álláskereső Klub olyan csoportos foglalkozás, melynek célja, hogy a munkát keresők szakszerű irányítással és rendszeres tevékenységgel elsajátítsák az álláskeresés módszereit annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb időn belül megtalálják a számukra legmegfelelőbb munkahelyet.

1.2. Operatív cél

Az Álláskereső Klub olyan csoportos foglalkozás, melynek célja, hogy az ügyfél álláskeresésben eredményesen hasznosítható technikákat ismerjen meg, sajátítson el, gyakoroljon, valamint aktívan és eredményesen alkalmazzon.

A csoportfoglalkozás célja, hogy az álláskereső álláskeresési képességei és készségei javuljanak:

 • az álláskereső a felmért tudása, készsége, valamint a munkaerő-piaci ismerete alapján képes legyen önmaga számára reális célállást meghatározni,
 • képes legyen megfelelően alkalmazni az elsajátított munkahely-feltárási metódusokat mind a nyílt, mint a rejtett munkaerőpiac tekintetében,
 • az álláskereső képes legyen önállóan önéletrajzot és motivációs levelet írni, álláspályázatot összeállítani,
 • az álláskereső felkészült legyen az állásinterjúra,
 • képessé váljon az önálló és aktív álláskeresésre.

2. A szolgáltatás célcsoportja

2.1 Célcsoport átfogóan

Aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresők és inaktívak, akik nem tanulnak), akik munkát akarnak vállalni, de nem rendelkeznek a szükséges ismeretekkel és a kellő gyakorlattal álláskeresés terén.

2.2. Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott

 • Pályakezdők, akik először szembesülnek a munkaerőpiac kihívásaival,
 • tartósan munkanélküliek, akiknek az eddigi elhelyezkedésükkel kapcsolatos próbálkozásaik többnyire sikertelenek voltak,
 • akik munkát akarnak vállalni, de nem rendelkeznek a szükséges ismeretekkel és a kellő gyakorlattal az álláskeresés terén, ezért a sikeres álláskereséshez várnak módszerbeli segítséget, valamint irányított gyakorlási, illetve valós kipróbálási lehetőséget.

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek

A munkát keresők az alábbi módokon kerülhetnek be a szolgáltatásba.

 • A megrendelő irányítja őket a szolgáltatásba, az első interjú illetve a közvetítői beszélgetés alapján.
 • Más szervezet, szolgáltató (pl. szociális vagy munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezet, oktatási intézmény) javasolja számukra a szolgáltatás igénybevételét.
 • A szolgáltató saját nyilvántartásából választja ki a célcsoport kritériumainak megfelelő ügyfeleket.
 • A szolgáltatást a munkát kereső maga kéri.

Alapelv, hogy az Álláskereső Klub programjában való részvétel önkéntes!

A jelentkezés folyamatosan történhet.

A tanácsadók tájékoztatót, illetve információs beszélgetést tartanak a klub indulását megelőzően, melynek célja, hogy a potenciális résztvevők az Álláskereső Klub programjának részletes megismerését követően döntsék el, hogy részt kívánnak-e venni a foglalkozásokon.

Amennyiben az első beszélgetés alapján megállapítható, hogy az álláskeresési technikák ismerete hiányzik a sikeresebb álláskereséséhez, az ügyfél személyes helyzete, adottságai alapján kell eldönteni, hogy az egyéni tanácsadás, az Álláskereső Klub, illetve az álláskeresési technikák átadása a számára legmegfelelőbb szolgáltatási forma.

Az információs beszélgetés személyes, a tanácsadó és a potenciális résztvevő az interjú során meggyőződhet arról, hogy valóban a klub módszerei a legalkalmasabbak a munkahely minél előbbi megtalálásához, a munkába álláshoz, és a találkozás alkalmat teremt a pozitív hozzáállás kialakításához is.

4. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek

4.1. A szolgáltatás tartalma

Az Álláskereső Klub egy olyan speciális, strukturált csoportfoglalkozás, melynek középpontjában az álláskeresési viselkedés megváltoztatásának szándéka, az álláskeresési technikák megismerése, az álláskereséshez szükséges készségek kialakítása, motivációk fenntartása áll. Az Álláskereső Klub az álláskeresés folyamatának megismertetésén túl folyamatos segítséget nyújt a tanult módszerek gyakorlásához, alkalmazásához, és a csoport tagjai egymást segítve, erősítve keresnek megfelelő munkahelyet maguknak. A szolgáltatás eredményeképpen az ügyfelek képessé válnak az önálló álláskeresésre és az elhelyezkedésre.

4.2. Tevékenységek

Az Álláskereső Klub olyan szolgáltatás, amely során a munkát kereső célcsoporttagok elsajátíthatják és begyakorolhatják az álláskeresési technikákat:

 • lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevő a pályairányultsága, képessége, személyisége érdeklődése, munkamódja tekintetében is a legmegfelelőbb állást kereshesse,
 • információkkal szolgál a munkaerőpiac folyamatairól, foglalkozásokról, állásokról, cégekről, foglalkozás-egészségügyi tudnivalókról, képzésekről, bérekről,
  • kiemelt segítséget nyújt az álláskereséssel kapcsolatosan,
  • térítésmentesen biztosítja az álláskereséshez szükséges infrastrukturális hátteret.

a) Tájékoztatás

A célcsoport bevonását széleskörű tájékoztatás előzi meg, amelynek során a potenciális résztvevők a programismertető, tájékoztató kiadvány, szórólap segítségével tájékozódnak, illetve a munkaügyi szervezet, vagy egyéb, szolgáltatást nyújtó szervezetek munkatársai által nyújtott személyes vagy csoportos tanácsadás során jelentkezhetnek a klubban való részvételre.

b) Megállapodás kötése az ügyféllel a kötelezettségeket, illetve a szolgáltatásokat illetően.

c) A klub megvalósítása

a) Az első hét tartalma, felépítése:

 • az Álláskereső Klub programjának elindítása,
 • az egyéni képességek, készségek, érdeklődése, munkamódja kompetenciák feltárása, a munkavállalással kapcsolatos problémák tisztázása,
 • a csoport tagjainak megismerkedése – szituációs gyakorlatok,
 • a célállás meghatározása,
 • az álláskereséshez szükséges motiváció fenntartása,
 • az álláshelyek feltárásának technikái, a személyes kapcsolatok hálózatának kialakítása, az állásinformációk kezelése,
 • kapcsolatfelvétel a munkaadóval:
  • az álláshirdetésekre történő válaszadás, az önéletrajz és a motivációs levél elkészítése,
  • a telefon használata az álláskeresés során,
  • az állásinterjúra történő felkészülés,
  • az elsajátított ismeretek gyakorlása,
  • az állás betöltése és megtartása érdekében szükséges viselkedés, hozzáállás megvitatása.

b) A második hét tartalma, felépítése:

 • az elsajátított álláskeresési ismeretek aktív gyakorlása, a telefonbeszélgetés és az állásinterjú technikáinak mélyebb elsajátítása szituációs gyakorlatokkal,
 • aktív álláskeresés a tanácsadók, és a csoport többi résztvevőjének segítségével, visszajelzéseivel.

c) A harmadik hét tartalma, felépítése:

 • aktív álláskeresés a tanácsadók, és a csoport többi résztvevőjének segítségével, visszajelzéseivel,
 • az Álláskereső Klub munkájának zárása.

d) Utánkövetés

A munkaerő-piaci foglalkoztatás megvalósulásának nyomon követése. A klub lezárulása utáni 180. napon az ügyfél munkaerő-piaci helyzetének regisztrálása.

5. Módszertan, a szolgáltatás formája

Módszerét tekintve napi rendszerességgel megtartott csoportos foglalkozás, melynek időtartama 15 munkanap. Alapja az Álláskereső Klub Oktatói kézikönyvében megadott konkrét tematika. A kézikönyvtől való eltérésre mód van, de azt a megbízóval egyeztetni kell.

Az Álláskereső Klub csoportjának optimális létszáma minimum 8, maximum 16 fő.

Az Álláskereső Klub lebonyolításához 2 fő Álláskereső Klub tanácsadó szükséges.

A cél elérése érdekében a program erősen strukturált, a résztvevőknek pontos instrukciókat kell követniük, el kell végezniük az egy-egy téma feldolgozásához szükséges feladatokat, amely folyamat alatt a tanácsadó állandó visszajelzést, megerősítést nyújt.

Minden csoportfoglalkozás azonos felépítésű:

 • ráhangolódás, a közös munkához szükséges alaphangulat megteremtése,
 • a foglalkozás céljának meghatározása,
 • meghatározott tartalmú strukturált gyakorlatok segítségével az elhelyezkedés segítése,
 • összefoglalás: a csoportvezető kérdéseire adott válaszokkal a résztvevők megfogalmazzák, mit kaptak, mit nyertek a foglalkozás révén,
 • a következő napi foglalkozás előkészítése (amennyiben ez szükséges).

Az alkalmazott módszer összetevői a következők:

 • a csoportdinamika alkalmazása a kölcsönösen támogató és segítő légkör kialakítása érdekében, hisz így a résztvevők egymást is segítik az álláskeresésben,
 • az álláskereséssel kapcsolatos valamennyi tevékenységet szituációs játékok során gyakorolják be, majd az éles helyzetben történt megvalósításra is mód nyílik. Mindkét esetben visszajelzést kaphatnak a tanácsadótól vagy a csoport többi tagjától (telefonbeszélgetés, állásinterjú),
 • szemléltető eszközök, segédanyagok használata,
 • önálló és csoportos feladatok elvégzése, közös értékelés,
 • tesztek, kérdőívek használata.

Fontos szempont továbbá az, hogy az Álláskereső Klub lehetőséget biztosít az álláskereséssel kapcsolatos iratok elkészítésére, fénymásolására, a munkavállalással kapcsolatos telefonbeszélgetések lebonyolítására és postai költségek elszámolására.

Homogén, vagy heterogén csoportok

Az Álláskereső Klubbok gyakorlatában mindkét csoporttípus gyakori, és mindkettőnek vannak előnyei, illetve hátrányai. A homogén (pl. tartósan állás nélkül lévők, pályakezdők, azonos korcsoportba tartozó álláskeresők) csoportokban hatékonyabb lehet az együttes munka, mivel a csoport tagjai azonos élethelyzetükből adódóan jobban tudnak egymással kommunikálni, könnyebben megosztják tapasztalataikat és problémáikat. Ugyanakkor a munkaerőpiacon konkurenciát is jelenthetnek egymásnak. A heterogén csoportok esetében az eltérő életkor, munkatapasztalat, iskolai végzettség, vagy a munkanélküliség időtartamának különbözősége miatt nehezebben alakul ki a kooperáció, ami megnehezíti a tanácsadó munkáját. Előnye azonban az, hogy éppen a változatos tapasztalatok miatt szélesebb lehet a résztvevők álláskeresést segítő kapcsolati hálója, és valószínűsíthető, hogy a munkaerőpiacon kevésbé ütköznek az érdekeik.

A csoportfoglalkozásokon biztosítani kell:

 • a csoport tagjai és a vezető közötti állandó visszacsatolást,
 • a csoporttagok egymás iránti elfogadását, segítő légkör kialakulását,
 • önálló döntéshozatal megalapozását, lehetőségét,
 • a feszültségek feloldását és a nyugalmas, nyílt, őszinte légkört,
 • a tapasztalatok, kérdések, ötletek megbeszélését,
 • az egyéni érzékenység, emberi méltóság, személyiségi jogok, pillanatnyi lelki és fizikai állapot figyelembevételét, tiszteletben tartását,
 • a program során a résztvevők személyiségi jogainak, meggyőződési, vallási, etnikai hovatartozásának messzemenőkig figyelembe vételét, tiszteletben tartását.

Az Álláskereső Klub megvalósításának földrajzi-területi kérdései

Az Álláskereső Klub létesítésekor, a csoportos foglalkozások indítása előtt feltétlenül figyelembe kell venni a megvalósítás közvetlen térségének gazdasági és munkaerő-piaci helyzetét, a foglalkoztatottsági és munkanélküliségi mutatókat, az álláslehetőségek milyenségét, valamint a fejlődési tendenciákat.

6. Az elvárt eredmény (meghatározásának módja), (lehetséges kimeneti-, eredmény- és hatásindikátorok)

Mutató

Mutató forrása

Kimeneti indikátor:

 • az Álláskereső Klub foglalkozásain részt vettek száma,
 • jelenléti ív.
Eredmény indikátorok:

 • önálló álláskeresésre kész ügyfelek száma (önéletrajza elkészült, képes maga számára álláslehetőségeket kiválasztani),
 • megpályázott álláshelyek / benyújtott önéletrajzok száma,
 • állásinterjúk száma,
 • az Álláskereső Klub időtartama alatt elhelyezkedett résztvevők száma,
 • az Álláskereső Klub időtartama alatt más pozitív munkaerő-piaci eredménnyel (képzés, önfoglalkoztatóvá válás) rendelkezők száma,
 

 

 • álláskeresők kiskönyve, vagy álláskereső napló,
 • munkaszerződés, vagy munkáltatói igazolás,
 • képzési szerződés, vagy a képző igazolása.
Hatás indikátorok:

 • az Álláskereső Klub befejezését követően elhelyezkedettek száma,
 • az Álláskereső Klub befejezését követően más pozitív munkaerő-piaci eredménnyel (képzés, önfoglalkoztatóvá válás) rendelkezők száma,
 • 180. napon foglalkoztatásban állók száma,
 

 • munkaszerződés, vagy munkáltatói igazolás,
 • képzési szerződés, vagy a képző igazolása.

 


7. A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai kapacitások

7.1. Humán kapacitások (végzettség, szakmai gyakorlat, ismeretek, készségek)

Végzettség: humán felsőfokú.

Szakmai gyakorlat: egy év tréneri gyakorlat.

Amennyiben pályakezdő, vagy releváns gyakorlattal nem rendelkező személy végzi ezt a tevékenységet, akkor olyan szakember közvetlen támogatása szükséges, aki a tanácsadásban legalább 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Ismeretek: munkaerő-piaci ismeretek, pálya- és szakmaismeret, álláskeresési technikák, a segítő munka alapjai, az Álláskereső Klub Oktatói Kézikönyvében megadott konkrét tematika, a klubvezetés módszertana, csoportdinamikai működésre vonatkozó ismeretek.

Készségek: ön- és emberismeret, empátia, bizalom, tisztelet, személyközpontúság, felelősségteljesség, nyitottság, befogadás, előítélet-mentesség, türelem, kapcsolatteremtés, kooperáció, értő hallgatás, asszertivitás, konfliktuskezelés, kreativitás, hatékony kommunikáció és tárgyalástechnika, helyzetfelismerés, problémafeltáró és elemző, valamint döntéshozatali készségek.

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, bútorzat, infokommunikációs eszközök)

 • A csoportos foglalkozások végzésére szolgáló bútorozott helyiség, a telefonos álláskeresést biztosító külön helyiség.
 • Számítógép konfiguráció, internet elérhetőség, nyomtató, fénymásoló, telefon (melyet a szolgáltatás résztvevői is használnak), fax, flipchart tábla, videokamera televízió.
 • Az állásinformációk széleskörű forrásának biztosítása érdekében napilapok és hirdetőújságok, az oktatási segédanyagok és a feladatlapok biztosítása a résztvevők számára.

7.3. Egyéb (referenciák, jártasság, térségi lefedettség)

Referenciák, jártasság: legalább 1 év munkaerő-piaci szolgáltatások terén szerzett jártasság.

Térségi lefedettség: a szolgáltatás helye szerinti helyi, térségi munkaerőpiac ismerete.

Szervezeti kompetenciák: nem szükséges.

8. Monitoring

8.1. Az alkalmazandó mutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempontok

 • Az Álláskereső Klubba jelentkezők száma, munkaerő-piaci helyzet, nem, életkor, iskolai végzettség, célcsoport szerinti bontásban.
 • Az Álláskereső Klubba felvettek száma (induló létszám), munkaerő-piaci helyzet, nem, kor, iskolai végzettség, célcsoport szerinti bontásban.
 • Az Álláskereső Klub időtartama alatt lemorzsolódott résztvevők száma, aránya.
 • Az Álláskereső Klub foglalkozásain részt vettek száma, munkaerő-piaci helyzet, nem, kor, iskolai végzettség, célcsoport szerinti bontásban.
 • Önálló álláskeresésre kész ügyfelek száma.
 • Megpályázott álláshelyek/benyújtott önéletrajzok száma, ágazati, foglalkozás/munkakör szerinti bontásban.
  • Állásinterjúk száma, ágazat, foglalkozás /munkakör szerinti bontásban.
  • Az Álláskereső Klub időtartama alatt elhelyezkedett résztvevők száma, aránya.
  • Az Álláskereső Klub időtartama alatt más pozitív munkaerő-piaci kimenettel (képzés, önfoglalkoztatóvá válás) rendelkezők száma, aránya.
  • Az Álláskereső Klub befejezését követően elhelyezkedett résztvevők száma, aránya.
  • Az Álláskereső Klub befejezését követően más pozitív munkaerő-piaci kimenettel (képzés, önfoglalkoztatóvá válás) rendelkezők száma, aránya.
   • A szolgáltatást követő 180. napon foglalkoztatásban állók száma.
   • Ügyfél-elégedettség.

8.2. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre, gyakorisága

 • Jelentkezési lap/irányító lap, az alábbi tartalmakkal: a résztvevő neme, életkora, iskolai végzettsége, szakképzettsége, munkaerő-piaci státusza, munkaerő-piaci tapasztalatai, problémakör, amely miatt a szolgáltatást igénybe vette (utóbbi összhangban kell, álljon a célcsoporti besorolással); ügyfél elérhetősége.
 • Szerződés: a programban résztvevő kötelezettségeit, valamint a klub tanácsadója által nyújtott szolgáltatást rögzíti.
 • Jelenléti ív: a csoportos foglalkozás minden napjáról jelenléti ív készül az Álláskereső Klub résztvevőinek, aktivitásának nyomon követésére, ami a számukra megállapított támogatások (keresetpótló juttatás, utazási költségtérítés) folyósításának alapbizonylata is egyben.
 • Folyamatnapló: időrendi sorrendben rögzíti egy hosszabb fejlesztési folyamat lépéseit, eseményeit. Tartalmazza a fejlesztés célját, az alkalmazott eszközöket, valamint a fejlődés időszakos értékelését. A fejlesztő szakember írja alá. Célja, hogy teljes körű áttekintést adjon a fejlesztési folyamatról, annak céljáról, eredményeiről és az alkalmazott eszközökről.
  • jelentkezési lap/irányító lap,
  • jelenléti ív,
  • az ügyfelek személyes és ügyfél-azonosító adatai és elérhetősége,
  • a szolgáltatás indikátorainak összesített adatai, a résztvevők munkaerő-piaci helyzete, a neme és életkora szerinti bontásban is, valamint az egyes résztvevők személyes, egyéni eredményessége,
  • a résztvevők elégedettség vizsgálatának számszerűsített és leíró értékelő eredménye,
  • utánkövetés dokumentációja: célja a szolgáltatás által kifejtett hosszú távú hatások feltárása, az ügyfél útjának kísérése, tartalmazza az utánkövetés időpontját, szempontrendszerét, valamint az ügyfél által adott visszajelzéseket,
  • Utánkövetés igazoló dokumentumai
   • Álláskeresők kiskönyve, az álláskeresőként nyilvántartásba vett ügyfelek együttműködési kötelezettségei teljesítésének dokumentálására szolgál. Az álláskereső a munkahelykeresésről naprakészen vezeti a kiskönyvben található álláskeresési naplót. Az álláskereső a naplóban rögzíti a megkeresett munkáltató nevét, címét, a megkeresés idejét, a munkáltató képviselőjének nevét, telefonszámát, a munkakör megnevezését és az álláskeresés módját (ami történhet szermélyesen, telefonon, levélben, interneten és egyéb módon is), illetve ezek közül azokat az adatokat, amelyeket ismer.
   • Munkaszerződés, munkáltatói igazolás.
   • Képzési szerződés, a képző igazolása.
   • Ügyfél-elégedettségi kérdőív, minek célja az ügyfél-elégedettség mérése. Az Álláskereső Klub résztvevőivel a csoportfoglalkozás zárásakor szükséges elkészíttetni, majd ezt követően értékelni. Az értékelés eredménye az értékelő beszámoló részét képezi.
 • Értékelő beszámoló, melyet a szolgáltatást nyújtó szakember készít el, és amelynek elemei:

9. A szolgáltatás költségei (költségfajták és az árképzés elvei)

A szolgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehető költségek a következők.

 • A megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások, illetve a megvalósításban résztvevők költségei.
 • Kommunikációs költségek.
 • Egyéb általános költségek.
 • Ügyfelek szállás, étkezési, utazási költségei.
 • Rezsi költségek (arányosítással számítva).
 • Amortizációs költségek.
 • A szolgáltató nyeresége.
 • A vissza nem térített áfa.

10. A szolgáltatás időtartama, gyakorisága

Az Álláskereső Klub 3 hét időtartamú, mely háromszor 5 munkanapon, napi maximum 6 órás, intenzív csoportos foglalkozásból áll. Egy foglalkozási óra időtartama maximum 50 perc.

Az Álláskereső Klubba jelentkezők egyéni interjújára, az induló klub tagjainak kiválasztására, valamint az adminisztratív tevékenységekre (klub indítás, zárás, beszámolók elkészítése) további 1 hét szükséges.

Figyelembe kell venni azt, hogy egy Álláskereső Klub – adott helye(ke)n és az adott személyzettel – évente mintegy 120–160 résztvevő elhelyezkedését segítheti, ami a 3+1 hetes ciklusokból következik, évi 10-11 indítható csoportfoglalkozással számolva.

11. Kapcsolattartás a megrendelővel, a megrendelő által végzendő tevékenységek, adatszolgáltatás, visszacsatolás

A kapcsolattartás kiterjedhet olyan további, a 8. pontban nem érintett, a megrendelő és a szolgáltató együttműködésében meghatározó dokumentumokra, amelyek rögzítését bármelyik fél szükségesnek tartja. Ilyenek lehetnek pl.: a megrendelő által a szolgáltatásba irányított résztvevők száma/aránya, adatai; a megrendelő által működtetett adatbázisok, infrastruktúra, szakértelem használatára vonatkozó lehetőségek és feltételek; az ellenőrzés módja, időpontjai; a szolgáltató által használt módszertani anyagok bemutatása; a programot követő együttműködési kötelezettség időtartama.

12. Célcsoport-specifikus elemek (plusz tartalmi, illetve eltérő módszertani elemek, költségtípusok)

Amennyiben speciális szükségletű álláskereső veszi igénybe a szolgáltatást, az alábbiak szerint kerülnek kiegészítésre a sztenderd meglévő elemei:

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek

Speciális szükségletű álláskereső alatt azok a munkaerő-piaci szempontból leghátrányosabb helyzetben lévők értendők, akik az elhelyezkedési esélyeiket tekintve veszélyeztetett célcsoportnak minősülnek, valamint jelentős támogatási szükséglettel rendelkeznek, komplex programokkal, személyre szabott segítséggel képesek visszakerülni és helytállni a munkaerőpiacon.

A szolgáltatásba azok a speciális szükségletű álláskeresők kerülnek bevonásra, akik megfelelő szakmai támogatással képesek elérni a szolgáltatás által kitűzött célokat.

A képességek és fejleszthetőség szintjének objektívebb megítélése érdekében a szolgáltatást nyújtó személyesen, postai, illetve elektronikus úton konzultálhat a szolgáltatást igénylő szakorvosával, illetve foglalkozás-egészségügyi szakorvossal. A konzultációhoz az ügyfél beleegyezése szükséges.

Célszerű homogén csoportok létrehozásra törekedni a hatékonyabb kommunikáció és a felmerülő speciális szükségletek kielégítése érdekében A homogén csoportban való részvétel olyan speciális szükségletű munkavállalók számára ajánlott, akik a szolgáltatás pillanatában integrált csoportba nem vonhatók be, és hasonló szükségleteket támasztanak a szolgáltatást nyújtó irányába. A hasonló speciális szükségletekkel rendelkező résztvevőkből álló csoport létszáma minimum 3, maximum 6 fő.

4.2. Tevékenységek

Az Álláskereső Klubban a résztvevők a speciális helyzetükkel, a keletkezett egyéni szükségletekkel összefüggésben alakítják ki az álláskereséshez szükséges készségeket és motivációt.

A csoportfoglalkozások alkalmával megvalósított készség- és motivációfejlesztés nagy hangsúlyt fektet a belső és külső erőforrások kiaknázására, a támogatói körök átlátására, mozgatására a munkaerő-piaci helyzet javítása érdekében.

5. Módszertan, a szolgáltatás formája

Az álláskeresői készség- és motivációfejlesztésre ajánlott módszerek között kiemelkedő szerepe van az ügyfél képessé tevésének arra, hogy önállóan mozgósítsa a támogatói körének tagjait, valamint, hogy azok között beazonosítsa az őt álláskeresésben is segíteni és ösztönözni képes támogatókat.

A felmerülő speciális egyéni szükségletek, a kommunikációs nehézségek áthidalása, illetve az indulatáttétel jelenségének szakszerű kezelése kettős csoportvezetést indokol. Szenvedélybetegekből álló csoport esetében indokolt legalább egy, saját élményt képviselő csoportvezető bevonása.

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint akadálymentes kommunikáció biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során.

 

7.1. Humán kapacitások (létszám/munkaidő, végzettség, kompetenciák, ismeretek, szakmai gyakorlat)

Végzettség: bármilyen, célcsoport-specifikus előképzettség.

Készségek: empátia, stresszkezelés.

Ismeret: célcsoport-specifikus szakmai ismeretek.

Szakmai gyakorlat: speciális célcsoport csoportvezetésben min. 1 év gyakorlat.

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, bútorzat, infokommunikációs eszközök stb.)

A csoport elhelyezéséhez a tréning megtartásához megfelelő méretű, a speciális célcsoport szükségleteinek megfelelő, akadálymentes terem és szociális helység.

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint infokommunikációs és augmentatív kommunikációs eszközök biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során.

8. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre

Speciális célcsoportba tartozást igazoló ügyfélnyilatkozat és alátámasztó dokumentumok (pedagógiai/orvosi szakvélemény, adókedvezmény igénybevételének igazolása, stb.).

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága

Az Álláskereső Klub 5 hét időtartamú, mely ötször 5 munkanapon, napi 4 órás, intenzív csoportos foglalkozásból áll.

Figyelembe kell venni azt, hogy egy Álláskereső Klub – adott helye(ke)n és az adott személyzettel – évente mintegy 40-50 speciális szükségletű résztvevő elhelyezkedését segítheti, ami a 5+1 hetes ciklusokból következik, évi 8 indítható csoportfoglalkozással számolva.

13. A szolgáltatást nyújtók köre

A szolgáltatást jogi személyiséggel rendelkező szervezet, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság nyújthatja.

14. Kapcsolódó szolgáltatások köre

 • Egyéni munkatanácsadás a szolgáltatást megelőzően végezhető, mely alapján kiderülhet, hogy az álláskeresési technikák gyakorlása nélkül az ügyfél nem tud elhelyezkedni.
 • Csoportos motivációs foglalkozás a szolgáltatást megelőzően végezhető, melynek eredményeként az ügyfél motivált lesz az elhelyezkedésben.
 • Munkaerő-piaci visszalépést és beilleszkedést reintegráló csoportos foglalkozás a szolgáltatást megelőzően végezhető, melynek eredményeként az ügyfél álláskeresésre felkészülten jelenhet meg a szolgáltatásban.
 • Álláskeresési technikák átadása a szolgáltatást megelőzően végezhető, melynek eredményeként az ügyfél célállással rendelkezik.

Képzésben résztvevők benntartásának segítése

1. A szolgáltatás célja

1.1. Átfogó cél

A szolgáltatás célja, hogy hozzásegítse a képzésben részt vevőket, szakmai végzettségük megszerzéséhez, a képzésben tartás támogatásával, a munkaerő-piaci helyzetük javítása érdekében.

1.2. Operatív cél

A képzésben részesülők benntartását segítő szolgáltatás célja, hogy az ügyfél képzésben maradását gátló tényezőit feltárja és azok kiküszöbölésének segítse annak érdekében, hogy az egyén a képzést befejezze.

2. A szolgáltatás célcsoportja

2.1. Célcsoport, átfogóan

Képzésben részt vevő aktív korú nem foglalkoztatottak, tanulói jogviszonyban nem állók (munkát keresők és inaktívak).

2.2. Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott

 • Rehabilitációs járadékban részesülők közül azok, akik képzési támogatásban részesülnek, és akiknél feltételezhető, hogy nagy a képzésből kiesés veszélye,
 • alacsony iskolai végzettségűek,
 • fiatal munkát keresők (azon fiatal munkanélküli ügyfelek, akiknek már az iskolarendszerű oktatásban is szociális problémáik, tanulási nehézségeik voltak),
 • az 50. életévüket betöltött személyek,
 • gyes-ről, gyed-ről, gyet-ről, ápolási díjról visszatérők,
 • megváltozott munkaképességű, fogyatékos személyek,
 • tartósan munkanélküli személyek,
 • szabadságvesztés büntetésüket töltő és letöltött személyek,
 • azok a 35 éven aluli, rendelkezésre állási támogatásban részesülők, akik nem szereztek alapfokú iskolai végzettséget,
 • hajléktalan személyek.

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek

A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az ügyfél támogatott felnőttképzési program résztvevője legyen.

A szolgáltatás akkor nyújtható, ha az ügyfél képzésben maradása veszélybe kerül és a szolgáltatás nyújtásával lemorzsolódása megakadályozható.

Az ügyfél az alábbi módokon kerülhet be a szolgáltatásba.

 • A megrendelő irányítja a szolgáltatásba, a képzést lebonyolító szervezet jelzése alapján.
 • Más szolgáltató, (pl. mentor, tanácsadó, munkaasszisztens) vagy a szolgáltatóval kapcsolatban álló, képzést lebonyolító szervezet munkatársa javasolja számára a szolgáltatás igénybevételét.
 • A szolgáltatást az ügyfél maga kéri.

A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott módszerek, a kiválasztás alapja:

 • a személyes konzultáció, a képzésben részt vevővel folytatott első interjú,
 • az ügyfél képzés folytatásával kapcsolatos problémáinak megismerése.

A szolgáltatást azok számára ajánlott nyújtani, akiknek képzés nélkül minimális az esélyük arra, hogy belépjenek a munkaerőpiacra, munkájukat megőrizzék, de előző életútjuk, a képző intézmény jelzése, vagy személyes jellemzőik, háttérfeltételeik alapján alapos okkal feltételezhető, hogy a képzés elvégzése, a folyamatos tanulás számukra nehézségeket okoz.

4. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek

4.1. A szolgáltatás tartalma

A veszélyeztetett ügyféllel személyes segítő foglalkozik, akivel közösen feltárják, majd elhárítják a képzésben maradását akadályozó belső és külső (szociális helyzet, egészségügyi, mentális állapot, tanulási nehézség) tényezőket. A támogatás a képzés befejezéséig (a vizsga sikeres letételéig) tart. A szolgáltatás eredményeképpen az ügyfél eljut a vizsgáig és teljesíti a vizsgára-bocsátás feltételeit.

4.2. Tevékenységek

a) A képzésben maradást akadályozó tényezők feltárása

Megtörténik a felmerülő problémák tisztázása, illetve pontosítása, mélyebb feltárása.

A képzésben maradást közvetlenül és közvetve akadályozó tényezők feltárását segíti (amennyiben rendelkezésre áll) korábbi munkaerő-piaci szolgáltatások eredményeinek megismerése. A rendelkezésre álló szolgáltatások eredményei a megrendelő, vagy más külső szolgáltató közreműködésével kerülhetnek a szolgáltatóhoz.

 • Szociális helyzetből következő akadályok.
 • Egészségügyi és mentális állapotból következő akadályok.
  • Az ügyfél előképzettségéből, tanulási nehézségeiből adódó akadályok.

Az interjú után a szakember számára körvonalazódik, hogy az ügyfél esetében melyek a képzésben maradást gátló tényezők. A nyert információk a szakembereknek segítséget nyújtanak az akadályok kezeléséhez és elhárításához.

b) Az akadályozó tényezők megszüntetésének, elhárításának segítése

 • Szociális helyzetből következő akadályok megszüntetésének segítése.
 • Szociális nehézségek kezelése szociális szervezetek segítségével (pl. adósságkezelés, családsegítés, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások igénybevétele).
 • A családot támogató segítségnyújtás szervezése (pl. házi segítségnyújtás, gyermekfelügyelet, támogató szolgálat, nappali ellátások).
 • A képzés helyszínére jutás segítése, szervezése (pl. útvonaltervezés, utazási költségek megelőlegezése, személyi segítés, személyi szállítás).
 • Jövedelemhez jutás feltételeinek feltárása.
 • Egyéni esetkezelés (pl. segítő beszélgetések, háziorvos, pszichológus bevonása).
 • Részvételi motiváció erősítése, fenntartása (pl. jövőbeni tervek megerősítésére szervezett segítő beszélgetésekkel, a képzéssel megszerezhető előnyök ügyfélre szabott bemutatásával).
 • Tananyagtartalmak egyes elemei elsajátításának támogatása, megerősítése megfelelő szakember bevonásával (pl. matematika: geometriai ismeretek pótlása; magyar: értő olvasás fejlesztése; írás: jegyzetelés fejlesztése).
 • Tanulási nehézségek kezelése, megfelelő szakember bevonásával (pl. egyéni korrepetálás lehetősége).
 • Tanulási technikák átadása.
 • Egészségügyi és mentális állapotból következő akadályok megszüntetésének segítése.
 • Az ügyfél előképzettségéből, tanulási nehézségeiből adódó akadályok megszüntetésének segítése.

c) Szükséges beavatkozások elvégzése, folyamatos visszacsatolás

A szolgáltatásban dolgozó szakember és a képzést megvalósító szervezet munkatársa az ügyféllel egyeztetve meghatározzák az ügyfél képzésben maradásához szükséges követelményeket. A képzés ideje alatt folyamatos a kapcsolattartás a munkaerő-piaci szolgáltatásban dolgozó szakember, a képzést megvalósító szervezet munkatársa, a külső segítők és az ügyfél között.

A képzés során felmerülő problémák gyors elhárításában a résztvevők együttműködnek.

d) Utánkövetés

A szolgáltatás lezárását követően a képzést befejező ügyfél eredményességének regisztrálása.

5. Módszertan, a szolgáltatás formája

A szolgáltatás egyéni tanácsadás, amely személyes konzultáció formájában valósul meg az ügyfél képzését akadályozó tényezők feltárásának segítségével. A tanácsadási folyamat non-direktív. Módszere a célzott beszélgetés és az önértékelési eljárások.

A tanácsadási folyamat elején a tanácsadó és az ügyfél meghatározza azokat a kereteket, amelyeken belül a tanácsadási folyamat működni fog. Ez egy olyan vállalás, amely írásban rögzítésre kerül, és amit mindkét fél köteles tartani.

A tanácsadás végén a tanácsadó és szolgáltatást igénybevevő írásban rögzítik a közös megállapodáson alapuló célokat, további lépéseket, segítve az ügyfél ezekkel történő azonosulását.

Akadályozó tényezők feltárásának módszerei:

 • probléma feltáró interjú (a problémafeltárás folyamata alapvetően interjú-technikával zajlik, de használhatók hozzá célzott kérdéssorok, esetleg nyitott kérdőívek is),
 • strukturált interjú (verbális képességek, szövegértés, lényegfelismerés, szakmai nyelvű beszédkészség, motiválhatóság, kockázatvállalás),
 • önértékelő eljárások (kérdőívek, tesztek, egyéni, a szolgáltatást végző adatfelvételére, megfigyelésre, és a szolgáltatást igénybe vevő önértékelésre épülő kérdőív-kitöltés).
 • dokumentumelemzés.

Akadályozó tényezők megszüntetésének módszerei:

 • személyes segítés,
 • külső segítők bevonása,
  • korrepetálás–felzárkóztatás (az adott képzésben jelentkező tanulási akadályok elhárítására),
  • együttműködés,
  • visszacsatolást és hatékonyságot segítő csoportos beszélgetések.

6. Az elvárt eredmény (meghatározásának módja) (lehetséges kimeneti-, eredmény- és hatásindikátorok)

Mutató

Mutató forrása

Kimeneti indikátor:

 • a szolgáltatási folyamatban részt vettek száma,
 • jelenléti ív,
 • folyamatnapló.
Eredmény indikátor:

 • a szolgáltatás eredményeként képzésben tartott, a vizsgára-bocsátás feltételeit teljesítő ügyfelek száma,
 • jelenléti ívek (a képző intézménytől).
Hatás indikátorok:

 • vizsgakötelezettségüket teljesítő ügyfelek száma,
 • sikeres vizsgát tett ügyfelek száma,
 • vizsgajegyzőkönyvek,
 • végzettséget igazoló dokumentum (bizonyítvány vagy tanúsítvány).

 

7. A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai kapacitások

7.1. Humán kapacitások (végzettség, szakmai gyakorlat, ismeretek, készségek)

Végzettség: felsőfokú végzettség.

Szakmai gyakorlat: humán felsőfokú végzettség esetén a munkaerő-piaci, vagy szociális szolgáltatásban töltött legalább 1 év, más esetben a munkaerő-piaci, vagy szociális szolgáltatásban töltött legalább 3 év.

Ismeretek: szociális ellátórendszer, foglalkoztatáspolitikai aktív eszközök ismerete; tanulási nehézségek kezeléséhez szükséges ismeretek, egyéni konzultáció módszertanának ismerete.

Készségek: ön- és emberismeret, empátia, bizalom, tisztelet, személyközpontúság, felelősségteljesség, nyitottság, befogadás, előítélet-mentesség, türelem, kapcsolatteremtés, kooperáció, értő hallgatás, asszertivitás, konfliktuskezelés, kreativitás, hatékony kommunikáció és tárgyalástechnika, helyzetfelismerés, irányítás, rendszerszemlélet, folyamatlátás, problémafeltáró és -elemző, valamint döntéshozatali és motivációs készségek, szociális érzékenység.

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, bútorzat, infokommunikációs eszközök)

 • Berendezett irodahelyiség, ügyfelekkel történő személyes elbeszélgetésre alkalmas, bútorozott helyiség.
 • Számítógép konfiguráció, szoftverek, internetes kapcsolat, e-mail, nyomtató, fénymásoló, szkenner, telefon, fax.

7.3. Egyéb (referenciák, jártasság, térségi lefedettség, szervezeti kompetenciák)

Referenciák, jártasság: nem szükséges.

Térségi lefedettség: térségben való működés; helyi, térségi munkaerőpiac, szociális ellátórendszer és képző intézmények ismerete.

Szervezeti kompetenciák: a szolgáltató rendelkezzen a munkaerő-piaci szolgáltatások területén jártassággal.

8. Monitoring

8.1. Alkalmazandó mutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempontok

 • A szolgáltatási folyamatban részt vettek száma nem, életkor, iskolai végzettség, munkaerő-piaci helyzet, célcsoport szerinti bontásban.
 • A szolgáltatás eredményeként képzésben tartott, a vizsgára-bocsátás feltételeit teljesítő ügyfelek száma nem, életkor, iskolai végzettség, munkaerő-piaci helyzet, célcsoport szerinti bontásban.
 • Vizsgakötelezettségét teljesítő ügyfelek száma nem, életkor, iskolai végzettség, munkaerő-piaci helyzet, célcsoport szerinti bontásban.
 • Sikeres vizsgát tett ügyfelek száma nem, életkor, iskolai végzettség, munkaerő-piaci helyzet, célcsoport szerinti bontásban.
 • Ügyfél-elégedettség.

8.2. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre

 • Adatlap, amelynek tartalma: a résztvevő neme, életkora, iskolai végzettsége, szakképzettsége, munkaerő-piaci státusza, munkaerő-piaci tapasztalatai, problémakör, amely miatt a szolgáltatást igénybe vette (utóbbi összhangban kell, álljon a célcsoporti besorolással); ügyfél elérhetősége.
  • jelentkezési lap/irányító lap
  • jelenléti ív,
  • az ügyfelek személyes és ügyfél-azonosító adatai és elérhetőségei,
  • a program indikátorainak összesített adatai, a résztvevők munkaerő-piaci helyzete, nem és életkora szerinti bontásban, valamint az egyes résztvevők személyes, egyéni eredményessége,
  • értékelő lapok összesített eredménye,
  • a résztvevők elégedettség-vizsgálatának számszerűsített és leíró értékelő eredménye,
  • utánkövetés dokumentációja: célja a szolgáltatás által kifejtett hosszú távú hatások feltárása, az ügyfél útjának kísérése, tartalmazza az utánkövetés időpontját, szempontrendszerét, valamint az ügyfél által adott visszajelzéseket.
 • Problémafeltáró interjú űrlap, ami a képzésben maradást akadályozó tényezők feltárására szolgál.
 • Folyamatnapló: időrendi sorrendben rögzíti egy hosszabb egyéni, vagy csoportos fejlesztési folyamat lépéseit, eseményeit. Tartalmazza a fejlesztés célját, az alkalmazott eszközöket, valamint a fejlődés időszakos értékelését. A fejlesztő szakember írja alá. Célja, hogy teljes körű áttekintést adjon a fejlesztési folyamatról, annak céljáról, eredményeiről és az alkalmazott eszközökről.
 • Értékelő beszámoló, melynek elemei:
 • Utánkövetés igazoló dokumentumai: végzettséget igazoló dokumentum, (bizonyítvány, tanúsítvány) vizsga jegyzőkönyvek.
 • Ügyfél-elégedettségi kérdőív, minek célja az ügyfél-elégedettség mérése. A szolgáltatás résztvevőivel, annak zárásakor szükséges elkészíttetni, majd ezt követően értékelni. A kérdőívet az utolsó tanácsadási alkalommal kell kitöltetni, lehetőség szerint úgy, hogy a tanácsadó ne legyen jelen. A kitöltött kérdőívet az értékelő jelentéssel együtt kell eljuttatni a megrendelőnek.

9. A szolgáltatás költségei (költségfajták és az árképzés elvei)

A szolgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehető költségek a következők.

 • A megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások, illetve a megvalósításban résztvevők költségei.
 • Kommunikációs költségek.
 • Egyéb általános költségek.
 • Ügyfelek étkezési, utazási költségei.
 • Rezsi költségek (arányosítással számítva).
 • Amortizációs költségek.
 • A szolgáltató nyeresége.
 • A vissza nem térített áfa.

10. A szolgáltatás időtartama és gyakorisága

A szolgáltatás konkrét képzésekhez kapcsolódik, illetve képzésben lévő ügyfeleknek nyújtandó, így az időtartamát a képzési óraszám határozza meg.

Korábbi tesztek, szolgáltatások eredményeinek megismerése, az eredmények elemzése: ügyfelenként maximum 2 óra.

Problémafeltáró interjú: ügyfelenként az interjú elkészítése maximum 2×2 óra, az interjú kiértékelése 1óra.

Folyamatos kapcsolattartás és a szükséges beavatkozások elvégzése: a képzés ideje alatt ügyfelenként heti maximum 3 óra.

 

11. Kapcsolattartás a megrendelővel, a megrendelő által végzendő tevékenységek, adatszolgáltatás, visszacsatolás

A megrendelővel való kapcsolattartás folyamatos. A megrendelő információt nyújt az igény bevehető munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint biztosítja az előzetes szolgáltatások eredményeinek, dokumentációinak megismerését.

A kapcsolattartás kiterjedhet olyan további, a 8. pontban nem érintett, a megrendelő és a szolgáltató együttműködésében meghatározó dokumentumokra, amelyek rögzítését bármelyik fél szükségesnek tartja. Ilyenek lehetnek pl.: a megrendelő által a szolgáltatásba irányított résztvevők száma/aránya, adatai; a megrendelő által működtetett adatbázisok, infrastruktúra, szakértelem használatára vonatkozó lehetőségek és feltételek; az ellenőrzés módja, időpontjai; a szolgáltató által használt módszertani anyagok bemutatása; a programot követő együttműködési kötelezettség időtartama.

12. Célcsoport specifikus elemek

Amennyiben speciális szükségletű munkát kereső veszi igénybe a szolgáltatást, az alábbiak szerint kerülnek kiegészítésre a sztenderd meglévő elemei:

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek

Speciális szükségletű munkát keresők alatt azok a munkaerő-piaci szempontból leghátrányosabb helyzetben lévők értendők, akik az elhelyezkedési esélyeiket tekintve veszélyeztetett célcsoportnak minősülnek, valamint jelentős támogatási szükséglettel rendelkeznek, komplex programokkal, személyre szabott segítséggel képesek visszakerülni és helytállni a munkaerőpiacon.

A szolgáltatásba azok a speciális szükségletű munkát keresők kerülnek bevonásra, akik megfelelő szakmai támogatással képesek elérni a szolgáltatás által kitűzött célokat.

A képességek és fejleszthetőség szintjének objektívebb megítélése érdekében a szolgáltatást nyújtó személyesen, postai, illetve elektronikus úton konzultálhat a szolgáltatást igénylő szakorvosával, illetve foglalkozás-egészségügyi szakorvossal. A konzultációhoz az ügyfél beleegyezése szükséges.

5. Módszertan, a szolgáltatás formája

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint akadálymentes kommunikáció biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során.

7.1. Humán kapacitások (létszám/munkaidő, végzettség, kompetenciák, ismeretek, szakmai gyakorlat)

Végzettség: bármilyen, célcsoport-specifikus előképzettség.

Készségek: empátia, stresszkezelés.

Ismeret: célcsoport-specifikus szakmai ismeretek.

Szakmai gyakorlat: speciális célcsoporttagok egyéni esetkezelésében és fejlesztésében szerzett min. 1 év gyakorlat.

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, bútorzat, infokommunikációs eszközök stb.)

Ügyfelek fejlesztésére alkalmas akadálymentes helyiség, és szociális helység.

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint infokommunikációs és augmentatív kommunikációs eszközök biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során.

8. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre

Speciális célcsoportba tartozást igazoló ügyfélnyilatkozat és alátámasztó dokumentumok (pedagógiai/orvosi szakvélemény, adókedvezmény igénybevételének igazolása, stb.).

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága

Folyamatos kapcsolat tartás és a szükséges beavatkozások elvégzése: kapacitás: a képzés ideje alatt ügyfelenként napi 1 óra.

13. A szolgáltatást nyújtók köre

A szolgáltatást jogi személyiséggel rendelkező szervezet, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság nyújthatja.

14. Kapcsolódó szolgáltatások köre

 • Egyéni igények és szükségletek, egyéni életcélok felmérése a szolgáltatást megelőzően végezhető, mely a képzésben maradást akadályozó tényezők feltárását segíti.
 • Egyéni fejlesztési terv a szolgáltatás igénybevétele előtt készülhet, melynek részét képezi a képzésbe való bekapcsolódás, így a két szolgáltatás folyamatos kapcsolatban van. Mivel a fejlesztési terv nem lezárt, nem statikus, így a képzés során jelentkező problémák megoldása a fejlesztési tervet is érinti.
 • Tanulási képességek és készségek vizsgálata a szolgáltatást megelőzően végezhető. A vizsgálat eredményei felhasználhatók a jelen szolgáltatásban.
 • Képzésre történő fejlesztő felkészítést a képzésbe kerülése előtt veszi igénybe az ügyfél, mely a képzésben maradást akadályozó tényezők feltárását segíti.
 • Személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő tréning kiegészítő szolgáltatásként alkalmazható, megerősíti a képzésben maradást, munkahelykeresést.
 • A pszichológiai tanácsadást a szolgáltatással egyidejűleg veheti igénybe az ügyfél. Konkrét probléma esetén kiegészítő szolgáltatásként nyújtható.

Tanulási képességek és készségek vizsgálata

1. A szolgáltatás célja

1.1. Átfogó cél

A szolgáltatás célja, hogy a munkát keresők képzésbe kerüléséhez szükséges – a tanulás folyamatában döntő – képességeit, készségeit vizsgálja, mérje, és a vizsgálat hatására a számukra legmegfelelőbb képzés kiválasztásával a munkaerő-piaci integrációhoz szükséges szakképesítést megszerezzék.

1.2. Operatív cél

A tanulási képességek és készségek vizsgálatának célja, hogy az ügyfél számára segítse a megfelelő képzés, képzési forma vagy a képzéshez vezető, arra felkészítő további szolgáltatás kiválasztását. További cél, hogy a vizsgálat:

 • segítsen feltárni az ügyfél tanulási képességeit és készségeit,
 • segítse az ügyfelet a korábbi tanulási kudarcok feltárásában, megértésében, a konkrét lépések kidolgozásában ezek ismétlődésének megelőzése, csökkentése érdekében,
 • segítsen feltárni azt, hogy rendelkezik-e az ügyfél a tanuláshoz szükséges objektív feltételekkel (elérhető-e számára a tanuláshoz szükséges infrastruktúra, saját tér),
 • nyújtson segítséget a szakmai célok és feladatok körültekintő megszervezéséhez, a megfelelő tanítási módszer kiválasztásához, a differenciált egyéni fejlesztés megteremtéséhez.

2. A szolgáltatás célcsoportja

2.1. Célcsoport, átfogóan

Aktív korú nem foglalkoztatottak, nem tanuló személyek (álláskeresők és inaktívak, akik nem tanulnak).

2.2. Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott

 • Alacsony iskolai végzettségűek,
 • iskolarendszerű képzésből kimaradt, lemorzsolódott, 25 évnél fiatalabb munkát keresők,
 • 50 év feletti munkát keresők,
 • elavult szakmai képesítéssel rendelkezők.

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek

A munkát keresők közül a képzést keresők az alábbi módokon kerülhetnek be a szolgáltatásba.

 • A munkaügyi kirendeltség irányítja őket a szolgáltatásba, az első interjú illetve a közvetítői beszélgetés alapján.
 • Más szervezet, szolgáltató (pl. szociális vagy munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezet, oktatási intézmény) javasolja számukra a szolgáltatás igénybevételét.
 • A szolgáltatást nyújtó szervezet javasolja az ügyfél számára a szolgáltatás igénybevételét.
 • A szolgáltatást az ügyfél maga kéri.

A szolgáltatást azoknak az ügyfeleknek ajánlott nyújtani, akik képzésben kívánnak részt venni, illetve továbblépésükhöz képzésre van szükségük.

A kiválasztásnál tekintettel kell lenni arra, hogy az ügyfél:

 • motivált legyen a képzésbe kerülésben,
 • a cél elérése érdekében működjön együtt a szolgáltatást nyújtóval a szolgáltatási eleme(ek)nél,
 • legyen alkalmas képzésre, legyen képzésre kész állapotban.

4. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek

4.1. A szolgáltatás tartalma

A szolgáltatás olyan egyéni és csoportos felmérések sorozata, mely a tanulásban kitüntetett szerepet játszó képességekre és készségekre összpontosít, tehát nem tudásanyagot, hanem tanulási alapképességeket és készségeket, a tanuláshoz szükséges mentális képességeket, egyéni tanulási stílust, tanulási motivációt, valamint a tanuláshoz szükséges objektív feltételeket vizsgálja. Ez segítséget nyújt a megfelelő képzés, képzési forma, vagy a képzéshez vezető, arra felkészítő további szolgáltatás kiválasztásához.

4.2. Tevékenységek

a) Felmérés szakasza

Ajánlott lépései, amelyek az egyéni szükségletek felmérése alapján alkalmazhatók.

a) Tanulási alapképességek és készségek felmérése

 • nyelvi képességek, készségek felmérése,
  • számolási képességek, készségek vizsgálata.

b) Tanuláshoz szükséges mentális képességek felmérése

 • figyelem vizsgálat,
 • érzékelés – észlelés vizsgálat,
 • gondolkodás, intelligencia-vizsgálat,
 • emlékezet – képzelet vizsgálata.

c) Egyéni tanulási stílus vizsgálata

 • auditív tanulási stílus,
 • vizuális tanulási stílus,
 • mozgásos tanulási stílus,
 • „egyedül tanuló” tanulási stílus,
 • társas tanulási stílus,
 • impulzív tanulási stílus,
 • mechanikus tanulási stílus.

 

d) Tanulási motiváció vizsgálata

 • az affektív motivációk a gondoskodás, a csoporthoz való tartozás, az elfogadottság szükségleteire építenek,
 • a kognitív motivációk a kompetencia-érzést (tudásszerzés szükségletét), az independenciát (a saját út követésének szükségletét) és az érdeklődést (kellemes közös aktivitás szükségletét) jelentik,
 • a morális motivációk a lelkiismeretet, rendszer-szükséglelet és felelősségtudatot ölelik fel,
 • a fenti területeken túl vizsgálandó a presszióérzés területe is, annak érzése, hogy a nevelők megértés nélkül és teljesíthetetlenül sokat követelnek.

e) Külső, tanulást befolyásoló tényezők vizsgálata, elemei pl.:

 • tanulásra rendelkezésre álló elkülönített tér (minimum tanulósarok),
 • a tanuláshoz szükséges eszközök beszerzése (rendelkezésre áll-e megfelelő forrás),
 • a tanuláshoz szükséges eszközök tárolása (íróasztal, táska, tolltartó),
 • a tanuláshoz szükséges csend megteremtésének lehetősége (zajszint megállapítása),
 • látási, megvilágítási viszonyok íráshoz-olvasáshoz,
 • íróasztal, asztal-szék megléte, alkalmassága,
 • közlekedés az otthon és az oktatás helyszíne között.

b) Kiértékelés, összegzés szakasza

Tesztek, kérdőívek, feladatlapok kiértékelése, és ügyfelenként egy rövid összefoglaló értékelés készítése az ügyfél tanulási képességeiről, készségeiről, mely tartalmazza az esetleges javaslatokat a fejlesztendő képességeire, készségeire vonatkozóan és rendelkezik arról, hogy az ügyfél az esetleges adott képzésbe bevonható-e.

c) Utánkövetés

Az utánkövetés regisztrálja a szolgáltatásban résztvevők további útját: azt, hogy megtörtént-e a képzésre történő fejlesztő felkészítés és/vagy a képzésbe lépés.

5. Módszertan, a szolgáltatás formája

A szolgáltatás egyéni és csoportos formában zajló vizsgálatok sorozatát jelenti az alkalmazott vizsgálati módszertől függően (pl.: az intelligencia vizsgálata kizárólag egyéni formában történik). A szolgáltatás során a tartalomban felsorolt valamennyi terület felmérésre kerül. Csoportos felmérés esetén maximum 12 fő vizsgálható egy időben (pl.: tanulási alapképességek és készségek felmérésekor).

Az ügyfelek tanulási képességeinek és készségeinek vizsgálatakor használt technikák, módszerek:

 • tesztek (pl.: intelligencia és a tanuláshoz szükséges mentális képességek vizsgálatához),
 • kérdőívek (pl.: tanulási motiváció és tanulási stílus felméréséhez),
 • feladatlapok (pl.: nyelvi és számolási képességek vizsgálatához),
 • exploráció, interjú (pl.: külső, tanulást befolyásoló tényezők feltérképezéséhez).

A felmérések eredményeit értékelő lapon rögzítik a szakemberek, melyről személyes visszajelzést adnak az ügyfeleknek szóban és írásban egyaránt.

6. Az elvárt eredmény (meghatározásának módja) (lehetséges kimeneti-, eredmény- és hatásindikátorok)

Mutató

Mutató forrása

Kimeneti indikátor:

 • a szolgáltatást igénybe vett ügyfelek száma,
 • munkanapló.

Eredmény indikátor:

 • az elkészült értékelések száma,
 • értékelő lapok.

Hatás indikátorok:

 • képzésre történő fejlesztő felkészítésre jelentkezők száma,
 • a sikeres képzésbe helyezések száma,
 • jelentkezési lapok, vagy ügyfélnyilatkozat,
 • képzési szerződés, vagy az ügyfél nyilatkozata.

 

7. A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai kapacitások

7.1. Humán kapacitások (végzettség, szakmai gyakorlat, ismeretek, készségek)

Végzettség: humán felsőfokú, szakirányú végzettség.

A felmérések kiértékelésénél fontos annak jellege szerint differenciálni: a pszichológiai tesztek kiértékelését kizárólag pszichológus, a pedagógiai felmérések értékelését pedagógus végzettségű szakember végezheti.

Szakmai gyakorlat: legalább 1 éves, képesség- és készségvizsgálatok területén szerzett gyakorlat.

Amennyiben a szakember rendelkezik a szükséges végzettséggel, de nincs meg az előírt gyakorlata, akkor olyan szakember közvetlen támogatása szükséges, aki a képesség- és készségvizsgálatok területén legalább 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Ismeretek: a felmérendő területekre, valamint az eszközök alkalmazására vonatkozó ismeretek, munkaerő-piaci ismeretek, egyéni konzultáció módszertanának ismerete, csoportdinamikai működésre vonatkozó ismeretek.

Készségek: problémafeltáró és elemző, valamint döntéshozatali készségek, objektivitás, tárgyilagosság, neutralitás, irányítás, rendszerszemlélet, folyamatlátás, elemző és értékelő készségek, hatékony kommunikáció, asszertivitás, empátia, precizitás, nyitottság, előítélet mentesség, tolerancia.

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, bútorzat, infokommunikációs eszközök)

 • Berendezett irodahelyiség, ügyfelekkel történő személyes beszélgetésre és csoportos szolgáltatások lebonyolítására alkalmas, bútorozott helyiség,
 • Munkatársanként számítógép konfiguráció, szoftverek, internetes kapcsolat, e-mail, fénymásoló, nyomtató, szkenner, telefon és fax).
 • Tesztek, felméréshez szükséges eszközök.

7.3. Egyéb (referenciák, jártasság, térségi lefedettség, szervezeti kompetenciák)

Referenciák, jártasság: legalább 1 év képességvizsgálati területen szerzett jártasság.

Térségi lefedettség: nem szükséges.

Szervezeti kompetenciák: nem szükséges.

8. Monitoring

8.1. Az alkalmazandó mutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempontok

 • Az szolgáltatásban résztvevő ügyfelek száma nem, életkor, iskolai végzettség, munkaerő-piaci helyzet és célcsoport szerinti bontásban.
 • Képességvizsgálatok száma és a résztvevők létszáma nem, kor, iskolai végzettség, munkaerő-piaci és célcsoport szerinti bontásban.
 • A felmérésekről készült, személyre szabott összesítő értékelések száma (hozzáférése korlátozott, csak a felmérő szakemberek és az ügyfél számára készül).
 • Képzésre történő fejlesztő felkészítésre jelentkezettek száma nem, kor, iskolai végzettség, munkaerő-piaci helyzet és célcsoport szerinti bontásban.
 • A szolgáltatást igénybe vettek közül képzésbe kerültek száma (mérés időpontja: a szolgáltatás igénybevétele utáni 180. napon).
 • Ügyfel-elégedettség.

8.2. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre

 • Adatlap, amely tartalmazza az ügyfelek adatait: a résztvevő neme, életkora, iskolai végzettsége, szakképzettsége, munkaerő-piaci státusza, munkaerő-piaci tapasztalatai, problémakör, amely miatt a szolgáltatást igénybe vette; ügyfél elérhetősége.
 • Munkanapló: valamennyi, a szolgáltatásnyújtás keretében végzett tevékenységet tartalmazza, azt is, amelyet közvetlenül az ügyféllel és azt is, amelyet közvetve az ügyfél érdekében végez a szolgáltatást nyújtó. Tartalmazza a szolgáltatásnyújtás időpontját, célját, tartalmát, valamint a szolgáltatást igénybevevő adatait, de nem tartalmazza a felek aláírását. Célja, hogy teljes körű áttekintést adjon a szolgáltatásnyújtás során végzett valamennyi tevékenységről.
 • Felmérések dokumentumai, melyek tartalmazzák a felmérés céljának és eredményének a leírását, valamint az alkalmazott eszközök megnevezését.
 • Értékelő beszámoló, melyet a szolgáltatást nyújtó szakember készít el, és amelynek elemei:
  • jelentkezési lap/irányító lap,
  • az ügyfelek személyes és ügyfél-azonosító adatai és elérhetősége,
  • a szolgáltatás indikátorainak összesített adatai, a résztvevők munkaerő-piaci helyzete, a neme és életkora szerinti bontásban is, valamint az egyes résztvevők személyes, egyéni eredményessége,
  • értékelő lapok összesített eredménye,
  • a résztvevők elégedettség vizsgálatának számszerűsített és leíró értékelő eredménye,
  • utánkövetés dokumentációja: célja a szolgáltatás által kifejtett hosszú távú hatások feltárása, az ügyfél útjának kísérése, tartalmazza az utánkövetés időpontját, szempontrendszerét, valamint az ügyfél által adott visszajelzéseket.
  • Jelenléti ív (a csoportos felmérések esetén). A csoportos foglalkozás minden napjáról jelenléti ív készül.
  • Utánkövetés igazoló dokumentumai: jelentkezési lapok, képzési szerződések, ügyfélnyilatkozatok.
  • Elégedettségi kérdőív, minek célja az ügyfél-elégedettség mérése. A szolgáltatás résztvevőivel, annak zárásakor szükséges elkészíttetni, majd ezt követően értékelni.

9. A szolgáltatás költségei (költségfajták és az árképzés elvei)

A szolgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehető költségek a következők.

 • A megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások, illetve a megvalósításban résztvevők költségei.
 • Kommunikációs költségek.
 • Egyéb általános költségek.
 • Ügyfelek utazási költségei.
 • Rezsi költségek (arányosítással számítva).
 • Amortizációs költségek.
 • A szolgáltató nyeresége.
 • A vissza nem térített áfa.

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága

Az ügyfél képesség- és készségfelmérésének vizsgálata átlagosan 6 órát, a felmérések kiértékelése ügyfelenként 1 órát vesz igénybe, mely magában foglalja a felmérések írásos összegzését is. 1 szolgáltatási óra 60 perc. Az eredményekről történő személyes visszacsatolások időigénye ügyfelenként 20 perc.

Gyakoriságát tekintve – a szolgáltatás sajátosságából adódóan – a résztvevők számára általában csak egyszeri alkalom. Indokolt esetben újabb képzés választását megelőzően egyszer megismételhető.

11. Kapcsolattartás a megrendelővel, a megrendelő által végzendő tevékenységek, adatszolgáltatás, visszacsatolás

A kapcsolattartás kiterjedhet olyan további, a 8. pontban nem érintett, a megrendelő és a szolgáltató együttműködésében meghatározó dokumentumokra, amelyek rögzítését bármelyik fél szükségesnek tartja. Ilyenek lehetnek pl.: a megrendelő által a szolgáltatásba irányított résztvevők száma/aránya, adatai; a megrendelő által működtetett adatbázisok, infrastruktúra, szakértelem használatára vonatkozó lehetőségek és feltételek; az ellenőrzés módja, időpontjai; a szolgáltató által használt módszertani anyagok bemutatása; a programot követő együttműködési kötelezettség időtartama.

12. Célcsoport-specifikus elemek (plusz tartalmi, illetve eltérő módszertani elemek, költségtípusok)

Amennyiben speciális szükségletű munkát kereső veszi igénybe a szolgáltatást, az alábbiak szerint kerülnek kiegészítésre a sztenderd meglévő elemei:

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek

Speciális szükségletű munkát keresők alatt azok a munkaerő-piaci szempontból leghátrányosabb helyzetben lévők értendők, akik az elhelyezkedési esélyeiket tekintve veszélyeztetett célcsoportnak minősülnek, valamint jelentős támogatási szükséglettel rendelkeznek, komplex programokkal, személyre szabott segítséggel képesek visszakerülni és helytállni a munkaerőpiacon.

5. Módszertan, a szolgáltatás formája

Az egészségügyi vonatkozású akadályozó tényezők objektívebb megítélése érdekében a szolgáltatást nyújtó személyesen, postai, illetve elektronikus úton konzultálhat a szolgáltatást igénylő szakorvosával, illetve foglalkozás-egészségügyi szakorvossal. A konzultációhoz az ügyfél beleegyezése szükséges.

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint akadálymentes kommunikáció biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során.

7.1. Humán kapacitások (létszám/munkaidő, végzettség, kompetenciák, ismeretek, szakmai gyakorlat)

Végzettség: bármilyen, célcsoport-specifikus előképzettség.

Ismeret: célcsoport-specifikus szakmai ismeretek.

Szakmai gyakorlat: speciális szükségletű munkát keresők képesség- és készségvizsgálatában min. 1 év gyakorlat.

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, bútorzat, infokommunikációs eszközök stb.)

Egyéni beszélgetésre alkalmas, megfelelő méretű, a speciális célcsoport szükségleteinek megfelelő, akadálymentes terem és szociális helység.

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint infokommunikációs és augmentatív kommunikációs eszközök biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során.

8. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre

Speciális célcsoportba tartozást igazoló ügyfélnyilatkozat és alátámasztó dokumentumok (pedagógiai/orvosi szakvélemény, adókedvezmény igénybevételének igazolása, stb.).

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága

Speciális szükségletű munkát kereső képesség- és készségfelmérésének vizsgálata átlagosan 2×6 órát, a felmérések kiértékelése ügyfelenként 3 órát vesz igénybe, mely magában foglalja a felmérések írásos összegzését is. Az eredményekről történő személyes visszacsatolások időigénye ügyfelenként 1 óra.

13. A szolgáltatást nyújtók köre

A szolgáltatást olyan jogi személyiséggel rendelkező szervezet, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság nyújthatja, amely legalább egy éve bejegyzett.

14. Kapcsolódó szolgáltatások köre

 • Pályaválasztási tanácsadás a szolgáltatást megelőzően végezhető, melynek során a legmegfelelőbb pálya kiválasztása, továbbtanulás megválasztása történik.
 • Pályamódosítási tanácsadás szolgáltatást megelőzően végezhető, a szolgáltatást, keretében az ügyfél pályamódosításának elősegítése, számára az érdeklődésének, képességeinek, értékstruktúrájának, és a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő pályaterv kialakítása történik.
 • Képzésben részesülők benntartásának segítése, lemorzsolódás elkerülése a szolgáltatást megelőzően végezhető abban az esetben, ha az ügyfél egy korábbi képzése sikertelenül zárult.
 • Képzésre történő fejlesztő felkészítés a szolgáltatást követően végezhető, a szolgáltatás igénybevételével hatékonyabb a felkészítés. A vizsgálat eredményeinek megismerése segít meghatározni, hogy honnan induljon a fejlesztő felkészítés.

Jelentkezés

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Telefonszám

Szolgáltatás kiválasztása (kötelező)

Megjegyzés