ELTE Origó Nyelvi Centrum

 

A nyelvvizsgarendszer

Az ELTE Origó Nyelvi Centrum jelenlegi vizsgarendszerében mért idegennyelv-tudás fogalma a legújabb alkalmazott nyelvészeti kutatások megállapításai, a kommunikatív nyelvoktatás megváltozott célkitűzései, az Európa Tanács (ET) nagyszabású idegennyelv-tanítási és vizsgáztatási projektjének ajánlásai és a nyelvvizsga-bizonyítványok felhasználóinak részletes igény-és szükségelemzése alapján alakult ki.

Az ELTE Origó Nyelvi Centrum az ALTE (Európai Nyelvvizsgáztatók Szövetsége) rendes tagja és elfogadja az ALTE által meghatározott kommunikatív kompetencia-felfogást, ami viszont az ET “Közös európai nyelvtanulási és nyelvvizsgáztatási keretrendszer”-ére támaszkodik.

Az Origó államilag elismert, kétnyelvű vizsgarendszer, amely a felvételi eljárásban többletpontot ér, Magyarországon mindenütt elfogadott, diplomakiváltáshoz és munkavállaláshoz egyaránt megfelelő. Vizsgarendszerének vizsgahely-hálózatában több mint 60 helyen szerezhető nyelvvizsga-bizonyítvány. Egyedülálló módon mind a 12 hónapban, hazánkban a legtöbb idegen nyelvből kínál vizsgalehetőséget. Az Origó vizsgarendszer megbízhatóságának, a vizsgaalkalmak gyakoriságának köszönhetően a cég 2015-ben visszaszerezte piacvezető szerepét.

Az ország legrégebbi és legnagyobb nyelvtudás-mérési tapasztalattal rendelkező intézményeként küldetésének tekinti a hiteles nyelvtudás-mérés értékeinek megőrzését. Stratégiai célkitűzése, hogy vizsgaközpontként megőrizze piacvezető pozícióját, valamint folyamatosan megújulva, innovatív módszerek kifejlesztésével szolgálja vizsgázóit.

www.onyc.hu

A nyelvvizsga felépítése

A komplex, tehát a teljes nyelvvizsga két részből áll (szóbeli és írásbeli vizsgából), amely letehető külön-külön is.

A szóbeli vizsga a beszédkészséget és beszédértési készséget méri.

Általános tudnivalók:

 • A beszédkészség vizsga a Vizsgaközpont akkreditált vizsgáztatóiból összeállított bizottság előtt történik. A vizsgabizottságok két tagból állnak. A nyelvvizsgán a vizsgázó minden egyes nyelvi teljesítményét két értékelő értékeli.
 • A vizsgázónak a szóbeli vizsga megkezdése előtt 15 perccel meg kell jelennie a vizsga helyszínén.
 • A Vizsgaközpont, illetve a vizsgahelyek az aznapi szóbeli vizsgák befejezése után gyorslistán közlik a vizsgán szerzett pontokat. Az itt közölt eredmények tájékoztató jellegűek.
 • A szóbeli vizsga beszédkészség részéről hangfelvétel készül.
 • beszédértés készséget gépi hang felhasználásával lebonyolított írásbeli feladattal mérik.
 • A vizsgázónak 15 perccel a vizsga kezdete előtt meg kell jelennie a beszédértés vizsga helyszínén.
 • A gépi hanghordozó elindítása után a hanganyag folyamatosan megy, megállítani nem lehet, a későn jövők a terembe nem léphetnek be. Az a vizsgázó, aki a vizsga megnyitási eljárásának lezárulta és a hanglejátszás elindítása után érkezik, vizsgára már nem bocsátható, de a vizsga napján különeljárási díj ellenében halasztást kérhet. Az így elmulasztott vizsga ugyanabban a vizsgaidőszakban már nem tehető le.

Szóbeli vizsga részei:

1. Kétnyelvű vizsgák (élő nyelvek):

 • Beszédkészség vizsgarész (vizsgabizottság előtt) feladatai: irányított beszélgetés, kép alapján történő önálló témakifejtés, szituációs párbeszéd;
 • Beszédértés vizsgarész (nyelvi laboratóriumban vagy megfelelő hangosítású teremben): hallás utáni értés vizsgálata alapfokon két, közép- és felsőfokon egy, felvételről elhangzó szöveg alapján, magyar nyelvű feladatlap segítségével. A szövege(ke)t alap-és középfokon háromszor, felsőfokon kétszer hallgatja meg a vizsgázó.

2. Kétnyelvű vizsgák (holt nyelvek):

 • egy idegen nyelvű szöveg hangos felolvasása
 • a felolvasott szöveg magyarra fordítása
 • kultúrtörténeti ismeretek
 • felsőfokon magyarról idegen nyelvre fordítás

3. Egynyelvű vizsgák:

 • bizottság előtti irányított beszélgetés, képi stimulus alapján történő önálló témakifejtés, valamint szituációs párbeszéd;
 • hallás utáni értés (gépi hang) készségének mérése;
 • felsőfokon rövid célnyelvi szöveges stimulus alapján önálló szövegprodukció.

 

Írásbeli vizsgából, mely az olvasott szöveg értését és az íráskészséget méri.

Általános tudnivalók:

 • Írásbeli vizsgákra a vizsgaközpont által meghatározott módon és időpontokban kerül sor. E vizsgák lebonyolítása a központban és a vizsgáztató vizsgahelyeken, azonos időpontban történik.
 • A vizsgázónak az írásbeli vizsga megkezdése előtt 30 perccel meg kell jelennie a vizsga helyszínén. Az a vizsgázó, aki a vizsga megnyitási eljárása után érkezik, vizsgára már nem bocsátható.
 • A vizsgázók a dolgozatukat csak név és minden egyéb jelzés nélkül adhatják be. A javítás utáni azonosításhoz nevüket – a Vizsgaközpont által rendszeresített azonosítási lapon/matricán – lezárt, ugyancsak jelzés nélküli borítékban kell mellékelniük.
 • Nyomtatott szótár használható.
 • Az írásbeli vizsgadolgozatok javítását – az előre elkészített javítási útmutató alapján – a vizsgaközpontban végzik.

 

Az Origó Nyelvvizsgarendszerben letehető vizsgák:

Szintek szerint:

 • B1 (alapfok)
 • B2 (középfok)
 • C1 (felsőfok)

Típusa szerint:

 • szóbeli (beszédértés+beszédkészség)
 • írásbeli (íráskészség+olvasott szöveg értése+közvetítési készség – kétnyelvű vizsgák esetében)
 • komplex (beszédértés+beszédkészség+ íráskészség+olvasott szöveg értése+közvetítési készség – kétnyelvű vizsgák esetében)

Fajtája szerint:

 • Általános egynyelvű (magyar nyelvből) (a közvetítési készséget nem méri)
 • Általános kétnyelvű

A vizsga értékelése pontozással történik. A vizsga akkor minősíthető sikeresnek, ha a vizsgázó készségenként megszerzi az elérhető pontszám 40%-át és összességében teljesíti az elérhető összpontszám 60 %-át.

 

Választható nyelvek (akkreditált):

1. Az ELTE Origó Nyelvi Centrum általános nyelvi anyagú, kétnyelvű nyelvvizsgarendszere keretében jelenleg alap-, közép- és felsőfokon:

 • ANGOL / ESZPERANTÓ / FRANCIA / NÉMET / OLASZ / OROSZ / ROMÁN / SPANYOL / SZLOVÁK
 • ARAB / BEÁS (CIGÁNY) / DÁN / FINN / HOLLAND / HORVÁT / JAPÁN / RUSZIN / SVÉD / SZERB / SZLOVÉN / TÖRÖK / UKRÁN / ÚJGÖRÖG

élő idegen nyelvekből

VALAMINT

 • LATIN / ÓGÖRÖG

holt nyelvekből lehet vizsgát tenni.

A nyelvvizsgarendszer követelményei – az akkreditációs előírásokon túl – igazodnak a Nyelvvizsgáztatók Európai Szövetsége (ALTE) által alkalmazott és az Európa Tanács “Közös európai keretrendszer”-ében kidolgozott szempontokhoz.

 

2. Az ELTE Origó Nyelvi Centrum általános nyelvi anyagú, egynyelvű nyelvvizsgarendszere keretében jelenleg alap-, közép- és felsőfokon:

 • magyar
 • LforS

A Vizsgaközpont a Közös Európai Referenciakeretben (KER-ben) rögzített szempontokhoz igazodva dolgozta ki általános nyelvi anyagú, egynyelvű vizsgarendszerét, amelynek kifejlesztése során a nemzetközi vizsgarendszerek tanulmányozása mellett természetesen felhasználta saját, nemzetközileg is elismert kétnyelvű vizsgarendszerének több évtizedes tapasztalatait.

 

A Vas Megyei TIT Egyesületnél letehető vizsgák:

1. Írásbeli vizsga minden, az aktuális vizsgaidőszakban meghirdetett nyelvből letehető.

2. Szóbeli vizsgát csak angol és német nyelvből szervezünk.

Eszperantó szóbeli vizsgát Egyesületünk csak novemberben tarthat, minimum 15 fős jelentkezői létszám esetén.

Az angol és német nyelvtől eltérő, komplex vizsgára Egyesületünknél is lehet jelentkezni. Ebben az esetben a vizsga szóbeli része átirányításra kerül a budapesti ELTE Origó Nyelvi Centrumba.

Figyelem! Egyesületünk (a központi vizsganaptártól eltérően) nem tart minden hónapban Origó Nyelvvizsgát. A vizsgaidőszakokról lentebb tájékozódhat!

 

Tudnivalók a jelentkezésről:

Nyelvvizsgára jelentkezni kizárólag ONLINE lehet. Online jelentkezésre csak a Vizsgaközpont erre a célra
kialakított elektronikus felületén keresztül van lehetőség, a más módon beérkező vizsgajelentkezés
érvénytelen.

 • A www.onyc.hu oldalon keresztül
 • A jelentkezés a vizsgára történő regisztrációval és a vizsgadíj befizetésével (átutalás, pénztári befizetés a bankban) válik érvényessé.
 • Az aktuális díjszabás itt érhető el.
 • A SÁRGA CSEKKES BEFIZETÉSI LEHETŐSÉG MEGSZŰNT!

 

Általános tudnivalók:

 • Vizsgára az a személy jelentkezhet, aki a vizsgára jelentkezés naptári évében betölti a 14. életévét.
 • A vizsgázó a vizsgára történő jelentkezését a honlapon nyilvánosságra hozott vizsgaidőpontokra adhatja be, a megszabott jelentkezési határidőig.
  Figyelem! Egyesületünk (a központi vizsganaptártól eltérően) nem tart minden hónapban Origó Nyelvvizsgát. A vizsgaidőszakokról lentebb tájékozódhat!
 • Államilag elismert nyelvvizsgára jelentkezni kizárólag online lehet. Online jelentkezésre csak a Vizsgaközpont erre a célra kialakított elektronikus felületén keresztül van lehetőség.
 • A vizsgajelentkezés akkor érvényes, ha a (pót)jelentkezési határidő lejártáig az online felületen a jelentkező
  befejezi a jelentkezési folyamatot. A vizsgajelentkezés akkor befejezett, ha mind az adminisztratív
  jelentkezést, mind a díjbefizetés igazolását teljesítette a jelentkező.
 • A vizsgaközpont és a vizsgahely nem vállal felelősséget a jelentkező által tévesen megválasztott vizsgaidőpontért, helyért, szintért stb.
 • Banki átutalás esetén a szükséges adatok és fontos információk megtalálhatóak ide kattintva.
 • A fogyatékkal élők, az esélyegyenlőségi kérelmüket alátámasztó igazolást mellékelve jelentkezéskor előre
  közölhetik, hogy milyen segítséget kérnek a nyelvvizsga letétele során (pl.: vizsgaanyag felnagyítása,
  számítógép biztosítása, a gépi hang értésének segítése beszédértés feladatnál, stb.).

 

Az Origó Nyelvvizsgarendszerben Egyesületünknél letehető 2022. évi
tervezett vizsgaidőpontok

Az írásbeli vizsga időpontja A szóbeli vizsga időpontja Választható nyelvek és szintek Jelentkezési határidő
1.  2022.02.05.  2022.02.03-09. angol – B1, B2, német – B2

arab, beás, bolgár, dán, finn, holland, horvát, japán, kínai, latin, lengyel, magyar, ógörög, örmény, román, ruszin, svéd, szerb, szlovák, szlovén, török, ukrán, újgörög – B1, B2, C1

 2022.01.13.
2.  2022.03.05.  2022.03.03-10. angol, eszperantó, francia, német, olasz, orosz, spanyol – B1, B2, C1  2022.02.10.
3. 2022.04.02. 2022.04.01-07. angol, orosz – B2, C1

német, spanyol B2

2022.03.10.
4.  2022.05.07.  2022.05.06-12. angol – B1, B2, C1, német – B1, B2  2022.04.13.
5.  2022.06.04.  2022.06.02-09. angol – B1, B2, C1, német – B2, C1

eszperantó, francia, olasz, orosz, spanyol, szlovák – B2

 2022.05.12.
6. 2022.09.03. 2022.09.01-08. angol, német – B1, B2, C1

eszperantó, francia, olasz, orosz, spanyol – B2

2022.08.11.
7.  2022.11.05.  2022.11.03-10. angol, eszperantó, francia, német, olasz, orosz, spanyol – B1, B2, C1  2022.10.12.

Az aktuális vizsganaptár itt érhető el.

Az ELTE ORIGÓ Nyelvvizsgarendszer aktuális vizsgadíjait, díjszabását itt találod.

 

További információkat (vizsgák leírása szintenként, illetve szóbeli témalista; dolgozatok megtekintése, felülvizsgálati kérelem, vizsgaidőpont áthelyezése, vizsgadíjak visszafizetése, egyéb tudnivalók), illetve letölthető űrlapokat a www.onyc.hu oldalon!

 

Mintafeladatok

Könyvek, kiadványok

Vizsgaszabályzat