Corvinus Nyelvvizsgák

Tájékoztatjuk kedves vizsgázóinkat, hogy a Corvinus Nyelvvizsgaközpont 2022. októbertől megszűnik. Ennek értelmében a már meghirdetett, 2022októberi vizsgaidőszakot sem szervezzük meg.

A nyelvvizsgarendszer

A Corvinus Nyelvvizsgaközpont általános és szaknyelvi vizsgáztatást végez alap- (B1), közép- (B2) és felsőfokon (C1).

A sikeres vizsgázók olyan államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt kapnak, amelyben a magyarországi szint megnevezésével együtt megjelenik a Közös Európai Referenciakeret szerinti jelölés: alapfok (B1), középfok (B2), felsőfok (C1).

Corvinus Nyelvvizsgaközpont honlapja

A nyelvvizsga felépítése

A vizsga – jelentkezéstől függően – letehető komplex, írásbeli és szóbeli változatban is. Komplex típusú vizsga esetén – amennyiben a vizsgázó valamelyik részvizsgája eredménytelen – a jelölt sikeres vizsgáját részvizsgának (szóbelinek, vagy írásbelinek) tekintjük, és arról bizonyítványt állítunk ki.

A komplex, tehát a teljes nyelvvizsga két részből áll:

 • szóbeli vizsgából, amely tartalmazza a hallás utáni szövegértést is
 • írásbeli vizsgából

 

Általános tudnivalók
A vizsgázónak minden részvizsga (írásbeli, szóbeli,hallás utáni szövegértés) megkezdése előtt érvényes személyi igazolvánnyal,útlevéllel, vagy új formátumú jogosítvánnyal kell személyazonosságát igazolnia. A személyazonosság hitelt érdemlő igazolása nélkül a jelentkező a vizsgát nem kezdheti meg. A jelöltek az írásbeli és szóbelivizsgán mobiltelefonjukat kikapcsolt állapotban tartják. A telefonkészülék a vizsga időtartama alatt nem vihető ki a teremből. A vizsgán meg nem engedett eszközök (mobiltelefon, egyéb képi- ill. hangfelvételt rögzítő eszköz,szótárgép, egyes vizsgarészeken szótár) használata, vagy vizsgázó társsal valókommunikáció a vizsga azonnali felfüggesztésével jár. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a nyelvvizsga letételével, illetve az arról kiállított okirattal kapcsolatos bármely jogellenes tevékenység vagy visszaélés büntetendő cselekmény, amely a Btk. 274.§ /1/ bekezdésében szereplő közokirat-hamisítás bűntettének alapos gyanúját keltheti, és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

Szótárhasználat

 • Az általános és a gazdasági egynyelvű írásbeli vizsgán az íráskészség és olvasott szövegértés feladatok megoldásához mindhárom szinten egy- és kétnyelvű nyomtatott szótár használható.
 • A nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsgán pedig az íráskészség és közvetítés feladatokhoz lehet szótárt használni.

 

Szóbeli vizsga

 • A szóbeli vizsga helyéről és a vizsgázó egyéni időpontjáról a Vizsgaközpont honlapján a „vizsgabeosztás menüben” lehet tájékozódni. A megadott időponthoz képest 15 perccel korábban kell a vizsga helyszíneként kijelölt terem előtt megjelenni, ahol a vizsgáztatók név alapján szólítják a vizsgázókat.
 • A szóbeli vizsga során a kettő fős vizsgabizottság egyszerre egy vizsgázót hallgat meg, melynek során a vizsgáztató tanár üdvözli a vizsgázót, ezt követően az ő kérdéseit, utasításait kell követni.
 • A vonatkozó szabályozás értelmében a vizsgáról hangfelvétel készül, valamint készülhet videofelvétel későbbi – nem nyilvános szakmai felhasználás céljából.
 • A vizsgáztatók a vizsgaeredményről szóbeli felvilágosítást nem adnak, azonban a vizsganap végeztével a vizsgateremre kifüggesztik a tájékoztató jellegű pontszámokat.
 • A szóbeli vizsga időpontja esetenként egybeeshet a hallás utáni szövegértés vizsga napjával.

Beszédértés vizsga

 • A hallott szöveg értését mérő vizsga valamennyi a Vizsgaközpont által megadott napon és időpontban kerül megrendezésre, melyről a honlapunkon a vizsgabeosztás menüben adunk tájékoztatást.
 • A vizsgázónak 30 perccel a vizsga megkezdése előtt kell megjelennie a hallott szöveg értése vizsga helyén. Elkésett vizsgázó a vizsga megkezdése után a vizsgán nem vehet részt.
 • A hallott szöveg értése vizsga során a vizsgázók a Vizsgaközpont, illetve a Vizsgahely által meghatározott rendben ülnek.
 • Kizárólag a megoldólapon a kipontozott helyre (kék vagy fekete színű tollal) írt, illetve a megfelelő helyen x-szel jelölt megoldásokat értékeljük. A válaszoknak a feladatlapról a megoldólapra történőátmásolására külön idő nem áll rendelkezésre. Amennyiben a vizsgázó nem ragasztja fel a teremfelügyelőtől kapott vonalkódját a tesztre, dolgozata nem értékelhető.
 • A vizsga időtartama magában foglalja a teendők ismertetését idegen nyelven, a szüneteket, melyek során az első meghallgatás előtt tanulmányozhatják az adott hanganyaghoz tartozó tesztet, a hanganyagok kétszeri elhangzását, valamint a munkájuk ellenőrzésére, véglegesítésre adott időt.
 • A vizsga során szótár nem használható.

Írásbeli vizsga

 • Az írásbeli vizsga valamennyi vizsgahelyen a Vizsgaközpont által megadott napon és időpontban kerül megrendezésre, melyről a honlapunkon a vizsgabeosztás menüben adunk tájékoztatást.
 • A vizsgázónak 30 perccel a vizsga megkezdése előtt kell megjelennie a vizsga helyén.
 • A vizsgasorán a vizsgázók a Vizsgaközpont, illetve a Vizsgahely által meghatározott rendben ülnek.
 • A teremfelügyelőtől átvett kettő borítékot kizárólag a felügyelőutasítására szabad kinyitni. A boríték tartalmazza a vizsgafeladatokat, a szükséges utasításokat és a megoldólapokat.
 • Kizárólag a megoldólapra, kék vagy fekete színű tollal írt megoldásokat fogadjuk el. A válaszoknak a feladatlapról a megoldólapra történő átmásolására külön idő nem áll rendelkezésre.
 • A tesztkérdésekre adott válaszok esetén kizárólag a megoldólapon a kipontozott helyre írt, illetve a megfelelő helyen x-szel jelölt megoldásokat értékeljük. Amennyiben a vizsgázó nem ragasztja fel a teremfelügyelőtől kapott vonalkódját a megoldólapra, dolgozata nem értékelhető.
 • Az íráskészség feladat értékelése során a megadott terjedelemtől több, mint 10%-kal elmaradó szószám esetén ugyanolyan arányban csökkentjük az elért pontszámot. Többletterjedelem esetén csak a megadott szószám +10%-áig értékeljük a vizsga dolgozatot.
 • A nyelvvizsga folyamán felmerülő kérdés esetén a vizsgázó kézfeltartással hívhatja oda a teremfelügyelőt, aki azonban a vizsgafeladatok értelmezésében nem nyújthat segítséget.
 • A vizsga részre biztosított idő lejártakor a teremfelügyelő a munka befejezésére szólítja fel a vizsgázókat, melynek a vizsgázók azonnal kötelesek eleget tenni,és a borítékba visszahelyezni a feladatlapokat és megoldólapokat, melyeket a teremfelügyelők összegyűjtenek.

 

Bármely vizsgatípusban és bármely szinten akkor sikeres a vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli, ill. szóbeli részvizsgán legalább 60%-os átlageredményt ér el. A részvizsgáknak a 137/2008. (V. 16) számú Kormányrendeletben meghatározott készségeket mérő egységeire (olvasott szöveg értése, írott szöveg alkotása, beszédkészség, hallott szöveg értése, közvetítés – kétnyelvű vizsga esetén) vonatkoztatva a teljesítés minimumszintje 40%, az az alatti teljesítés esetén a részvizsga sikertelen. A nyelvismereti feladat esetén nincs teljesítési minimumszint.

A nyelvvizsgarendszerben letehető vizsgák:

Szintek szerint:

 • B1 (alapfok)
 • B2 (középfok)
 • C1 (felsőfok)

Típusa szerint:

 • szóbeli
 • írásbeli
 • komplex

Fajtája szerint:

1.      „OECONOM” GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGA

a.)    Általános tudnivalók:

 • Az „OECONOM” gazdasági szaknyelvi vizsgarendszer a Budapesti Corvinus Egyetem nyelvvizsgaközpontja által kifejlesztett és akkreditált szaknyelvi vizsga.
 • Az Oeconom szaknyelvi vizsga alapvető célja a vizsgázók szaknyelvi tudásszintjének mérése a gazdasági és üzleti szférában előforduló szakmai kontextusok, gyakorlati jellegű szakmai feladatok és helyzetek segítségével, azok vizsgakörnyezetben történő alkalmazásával.
 • A vizsgázónak nem szakmai tudásról kell számot adnia, hanem arról, hogy az adott idegen nyelv ismeretéhez kapcsolódó feladatot a szakszókincs alkalmazásával hogyan képes írásban, illetve szóban megoldani, hogyan képes különböző helyzetekben szakmai partnerével idegen nyelven kommunikálni.
 • Tartalmában a nyelvvizsga arra a szakmai háttérismeretre épül, amelyeket a vizsgázók gazdasági, illetve üzleti képzést nyújtó oktatási intézményében folytatott tanulmányaik során sajátítottak el, illetve arra a gyakorlati tudásanyagra támaszkodik, amelyet a (nagy)vállalatok, a gazdasági élet, szakemberei gyakorlati tevékenységük során használnak.

b.)    Választható nyelvek:

 • angol
 • francia
 • német
 • olasz
 • orosz
 • portugál
 • spanyol

c.)    Vizsgaidőszakok:

 • január 
 • május
 • augusztus

Az egyes vizsgaidőszakokban letehető nyelvek és szintek tekintetében a vizsgaidőpontokat tartalmazó táblázatban lehet tájékozódni!

2.      NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKNYELVI VIZSGA

a.)    Általános tudnivalók:

 • Az Nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsgarendszer a Budapesti Corvinus Egyetem nyelvvizsgaközpontja által kifejlesztett és akkreditált szaknyelvi vizsga.
 • A nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsga alapvető célja a vizsgázók szaknyelvi tudásszintjének mérése a nemzetközi kapcsolattartás szakterületén gyakran előforduló szakmai kontextusok, szakmai feladatok segítségével, valamint annak előre jelzése, hogy a vizsgázó képes lesz-e a valós életben az adott nyelvi szinten hatékonyan kommunikálni, és szaknyelvi tudása segítségével szakmai feladatokat végrehajtani.
 • Tartalmában a nyelvvizsga arra a szakmai háttérismeretre épül, amelyeket a vizsgázók tanulmányaik során (pl.: nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi tanulmányok szak) sajátítanak el, illetve amelyet az országot, nagyvállalatokat, intézményeket a nemzetközi fórumokon és színtéren képviselő szakemberek gyakorlati tevékenységük során használnak.

b.)    Választható nyelvek:

 • angol
 • francia
 • német
 • olasz
 • orosz
 • spanyol

c.)    Vizsgaidőszakok:

 • január
 • május
 • augusztus

Az egyes vizsgaidőszakokban letehető nyelvek és szintek tekintetében a vizsgaidőpontokat tartalmazó táblázatban lehet tájékozódni!

 

3.      ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA

a.)    Általános tudnivalók:

 • A Corvinus Általános Nyelvvizsga új, államilag elismert (akkreditált) egy- és kétnyelvű nyelvvizsga.
 • A vizsgáknak (az Oeconom-, és Nemzetközi Nyelvvizsgákhoz hasonlóan) nem a vizsgázók nyelvi hiányosságainak a feltárása a célja, hanem sikeres szereplésük elősegítése kommunikáció-központú feladatok segítségével.
 • A Corvinus Általános Nyelvvizsga letételes során a vizsgázók a mindennapi életben gyakran előforduló helyzetekhez és sokszor használt (írt, olvasott és hallott) szövegfajtákhoz kapcsolódó feladatokon keresztül mutathatják be, hogy miként képesek alkalmazni a felkészülésük során megszerzett nyelvtudásukat.
 • A pontozás, értékelés során minden szinten kiemelt súllyal szerepel a kommunikatív érték, vagyis a kommunikációs készség hatékonysága.

b.)    A nyelvvizsgán belül választható vizsgafajta:

 • EGYNYELVŰ: A vizsga során minden feladat megoldása idegen nyelven történik.
 • KÉTNYELVŰ: A kétnyelvű vizsga eggyel több feladatot tartalmaz, mint az egynyelvű, amely a magyar és az idegen nyelv közötti közvetítőkészséget méri (szövegösszefoglalás, vagy fordítás szótár segítségével).

c.)    Választható nyelvek:

 • angol
 • német

d.)    Vizsgaidőszakok:

 • január
 • március
 • május
 • augusztus
 • október-november

Az egyes vizsgaidőszakokban letehető nyelvek és szintek tekintetében a vizsgaidőpontokat tartalmazó táblázatban lehet tájékozódni!

 

A vizsga szerkezete, feladatai, pontozása, értékelési szempontjai, teljesítményminimumok, szóbeli témakörök

Mintafeladatok

Vizsgaszabályzat

 

A Vas Megyei TIT Egyesületnél letehető vizsgák:

1. Írásbeli vizsga: minden, az aktuális vizsgaidőszakban meghirdetett nyelvvizsga-fajtából, szintből és nyelvből letehető Egyesületünknél.

2. Szóbeli vizsga: jelenleg csak gazdasági-, illetve általános szóbeli vizsgát szervezünk angol és német nyelvből, a Vizsgaközpont engedélye alapján.

Egyes nyelvek esetében a vizsga szóbeli része csak a Vizsgaközpontban tehető le.

Tudnivalók a jelentkezésről

Vizsgára az a személy jelentkezhet, aki a vizsgára jelentkezés naptári évében betölti a 14. életévét. A nyelvvizsgára való jelentkezés nincs iskolai végzettséghez kötve. Nyelvvizsgára kizárólag online lehet jelentkezni a vizsgadíj jelentkezési határidőig történő átutalásával.

Egy vizsgaidőszakban több nyelvből vagy szintből csak szóbeli részvizsga tehető, mely szándékot a jelentkezés előtt az Ügyfélszolgálatunkon telefonon, vagy e-mailben (nyelvvizsga@uni-corvinus.hu) jelezni szükséges. Egy nyelvből azonos szinten egyazon vizsaidőszakon belül csak egy alkalommal lehet vizsgát tenni.Vizsgázóink a részvizsgák egyéni időpontjáról és helyéről a Vizsgaközpont honlapján tájékozódhatnak kódszámuk megadásával a „VIZSGABEOSZTÁS” menüben. Ezen túlmenően nem küldünk külön írásos értesítést.

Kérjük fogyatékkal élő vagy vallási meggyőződésük miatt egyéni elbírálást igénylő vizsgázóinkat, hogy a jelentkezés előtt tájékoztassák a Vizsgaközpontot, hogy annak ismeretében tudja a központ a megfelelő lépéseket megtenni. Bővebb információ ITT olvasható.

A jelentkezéshez az egyedi azonosítás miatt előzetes regisztráció szükséges. A személyes adatait tartalmazó ablak kitöltése után egy jelszót küldünk a megadott e-mail címre, amellyel attól kezdve el tudja érni a saját adatait, be tud jelentkezni a vizsgákra, megnézheti a vizsgabeosztásokat és lekérdezheti a vizsgák eredményeit.

A regisztrációt csak egyszer kell elvégezni. Ha korábban (egy másik vizsgaidőszakban) már regisztrálta magát, akkor a korábban küldött jelszóval (vagy, ha megváltoztatta a jelszót, akkor a megváltoztatott jelszóval) tud bejelentkezni ezen az oldalon, ezért kérjük, hogy ne regisztrálja magát újra!

Ha elfelejtette a jelszavát, akkor kérésére újra elküldjük az e-mail címére.

Ha korábban már vizsgázott nálunk, de akkor még nem tudta magát regisztrálni ezen a honlapon, akkor most is megteheti és korábbi vizsgáit hozzárendeljük a profiljához.

A befizetett vizsgadíjról számlát a „Dokumentumok” között megtalálható Számlakérő nyomtatvány pontos kitöltésével és annak e-mailen (szamla@uni-corvinus.hu) történő megküldésével lehet igényelni.

A nyelvvizsga jelentkezést és regisztrációt itt teheti meg: online jelentkezés

Vizsgaidőszakok

Felkészülést segítő kiadványok

Sikeres vizsga díjának visszatérítése

 

További információkat (vizsgahalasztás, vizsgajelentkezés visszavonása, vizsgalemondás, speciális vizsgakörülmények, egyéb témákban), illetve letölthető űrlapokat a Corvinus Nyelvvizsgaközpont oldalon talál!

Tervezett vizsgaidőszakok 2022

2022. évi Általános nyelvi vizsganaptár
vizsgaidőszak január 6–26. március 19-április 8. május 21 –június 10. aug. 23 – szept. 9. október 15. –nov. 5. – TÖRÖLVE
nyelvek és szintek angol: B1, B2, C1

német: B2, C1 (egynyelvű)

angol, német:
B1, B2(egynyelvű)
angol, német:
B1, B2, C1(egy- és kétnyelvű)
angol, német:
B2(egynyelvű)
írásbeli vizsga január 8. március 19. május 21. augusztus 23.
auditív vizsga január 6., 7. március 19. május 23., 24. augusztus 24., 25.
jelentkezési ÉS
befizetési határidő
online:

2021. november 18.

online: február 18. online: április 26. online: június 17.
eredmények közzététele várhatóan február 3. április 14. június 16. szeptember 15.

 

2022. évi Gazdasági Szaknyelvi vizsganaptár – OECONOM
vizsgaidőszak január 6–26. május 21 –június 10. augusztus 23. – szeptember 9.
nyelvek és szintek angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol: B2, C1 angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol, portugál: B1, B2, C1 angol, német: B2, C1

francia, olasz, orosz, spanyol: B2

írásbeli vizsga január 8. május 21. augusztus 23.
auditív vizsga január 6., 7. május 23., 24. augusztus 24., 25.
jelentkezési ÉS
befizetési határidő
online:

2021. november 18.

online: április 26. online: június 17.
eredmények közzététele várhatóan február 3. június 16. szeptember 15.

 

2022. évi Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelvi vizsganaptár
vizsgaidőszak január 6–26. május 21 –június 10. augusztus 23. – szeptember 9.
nyelvek és szintek angol: B2, C1 angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol:
B1, B2, C1
angol: B2, C1
írásbeli vizsga január 8. május 21. augusztus 23.
auditív vizsga január 6., 7. május 23., 24. augusztus 24., 25.
jelentkezési ÉS
befizetési határidő
online:

2021. november 18.

online: április 26. online: június 17.
eredmények közzététele várhatóan február 3. június 16. szeptember 15.

Vizsgadíjak

Corvinus Általános Nyelvvizsga és Szaknyelvi vizsgák

Szóbeli (A) Írásbeli (B) Komplex (C)
Alapfok (B1) 19 500 Ft 19 500 Ft 31 000 Ft
Középfok (B2) 21 500 Ft 21 500 Ft 35 000 Ft
Felsőfok (C1) 23 500 Ft 23 500 Ft 38 000 Ft

Egyéb díjak

Különeljárási díj: 3 000 Ft
Vizsgahalasztási díj: 5 000 Ft
Vizsgaáthelyezési díj: 5 000 Ft
Felülvizsgálati díj (újraértékeléssel): írásbeli vizsga díjának 20%-a

szóbeli vizsga dijának 10%-a

 

 

A Corvinus Nyelvvizsgaközpont a díjak változásának jogát fenntartja!