Nyelvvizsgák

Origó Nyelvi Centrum

A nyelvvizsgarendszer

Az ELTE Origó Nyelvi Centrum jelenlegi vizsgarendszerében mért idegennyelv-tudás fogalma a legújabb alkalmazott nyelvészeti kutatások megállapításai, a kommunikatív nyelvoktatás megváltozott célkitűzései, az Európa Tanács (ET) nagyszabású idegennyelv-tanítási és vizsgáztatási projektjének ajánlásai és a nyelvvizsga-bizonyítványok felhasználóinak részletes igény-és szükségelemzése alapján alakult ki.

Az ELTE Origó Nyelvi Centrum az ALTE (Európai Nyelvvizsgáztatók Szövetsége) rendes tagja és elfogadja az ALTE által meghatározott kommunikatív kompetencia-felfogást, ami viszont az ET "Közös európai nyelvtanulási és nyelvvizsgáztatási keretrendszer"-ére támaszkodik.

A nyelvvizsga felépítése

A komplex, tehát a teljes nyelvvizsga két részből áll (szóbeli és írásbeli vizsgából), amely letehető külön-külön is.

A szóbeli vizsga a beszédkészséget és beszédértési készséget méri.

Általános tudnivalók:

 • A beszédkészség vizsga a Vizsgaközpont akkreditált vizsgáztatóiból összeállított bizottság előtt történik. A vizsgabizottságok két tagból állnak. A nyelvvizsgán a vizsgázó minden egyes nyelvi teljesítményét két értékelő értékeli.
 • A vizsgázónak a szóbeli vizsga megkezdése előtt 15 perccel meg kell jelennie a vizsga helyszínén.
 • A Vizsgaközpont, illetve a vizsgahelyek az aznapi szóbeli vizsgák befejezése után gyorslistán közlik a vizsgán szerzett pontokat. Az itt közölt eredmények tájékoztató jellegűek.
 • A szóbeli vizsga beszédkészség részéről hangfelvétel készül.
 • beszédértés készséget gépi hang felhasználásával lebonyolított írásbeli feladattal mérik.
 • A vizsgázónak 15 perccel a vizsga kezdete előtt meg kell jelennie a beszédértés vizsga helyszínén.
 • A gépi hanghordozó elindítása után a hanganyag folyamatosan megy, megállítani nem lehet, a későn jövők a terembe nem léphetnek be. Az a vizsgázó, aki a vizsga megnyitási eljárásának lezárulta és a hanglejátszás elindítása után érkezik, vizsgára már nem bocsátható, de a vizsga napján különeljárási díj ellenében halasztást kérhet. Az így elmulasztott vizsga ugyanabban a vizsgaidőszakban már nem tehető le.

Szóbeli vizsga részei:

1. Kétnyelvű vizsgák (élő nyelvek):

 • Beszédkészség vizsgarész (vizsgabizottság előtt) feladatai: irányított beszélgetés, kép alapján történő önálló témakifejtés, szituációs párbeszéd;
 • Beszédértés vizsgarész (nyelvi laboratóriumban vagy megfelelő hangosítású teremben): hallás utáni értés vizsgálata alapfokon két, közép- és felsőfokon egy, felvételről elhangzó szöveg alapján, magyar nyelvű feladatlap segítségével. A szövege(ke)t alap-és középfokon háromszor, felsőfokon kétszer hallgatja meg a vizsgázó.

2. Kétnyelvű vizsgák (holt nyelvek):

 • egy idegen nyelvű szöveg hangos felolvasása
 • a felolvasott szöveg magyarra fordítása
 • kultúrtörténeti ismeretek
 • felsőfokon magyarról idegen nyelvre fordítás

3. Egynyelvű vizsgák:

 • bizottság előtti irányított beszélgetés, képi stimulus alapján történő önálló témakifejtés, valamint szituációs párbeszéd;
 • hallás utáni értés (gépi hang) készségének mérése;
 • felsőfokon rövid célnyelvi szöveges stimulus alapján önálló szövegprodukció.

 

Írásbeli vizsgából, mely az olvasott szöveg értését és az íráskészséget méri.

Általános tudnivalók:

 • Írásbeli vizsgákra a vizsgaközpont által meghatározott módon és időpontokban kerül sor. E vizsgák lebonyolítása a központban és a vizsgáztató vizsgahelyeken, azonos időpontban történik.
 • A vizsgázónak az írásbeli vizsga megkezdése előtt 30 perccel meg kell jelennie a vizsga helyszínén. Az a vizsgázó, aki a vizsga megnyitási eljárásának lezárulta és a feladatírás megkezdése után érkezik, vizsgára már nem bocsátható.
 • A vizsgázók a dolgozatukat csak név és minden egyéb jelzés nélkül adhatják be. A javítás utáni azonosításhoz nevüket – a Vizsgaközpont által rendszeresített azonosítási lapon/matricán – lezárt, ugyancsak jelzés nélküli borítékban kell mellékelniük.
 • Nyomtatott szótár használható.
 • Az írásbeli vizsgadolgozatok javítását – az előre elkészített javítási útmutató alapján – a vizsgaközpontban végzik.

 

Az Origó Nyelvvizsgarendszerben letehető vizsgák:

Szintek szerint:

 • B1 (alapfok)
 • B2 (középfok)
 • C1 (felsőfok)

Típusa szerint:

 • szóbeli (beszédértés+beszédkészség)
 • írásbeli (íráskészség+olvasott szöveg értése+közvetítési készség - kétnyelvű vizsgák esetében)
 • komplex (beszédértés+beszédkészség+ íráskészség+olvasott szöveg értése+közvetítési készség - kétnyelvű vizsgák esetében)

Fajtája szerint:

 • Általános egynyelvű (magyar és eszperantó nyelvből) (a közvetítési készséget nem méri)
 • Általános kétnyelvű

A vizsga értékelése pontozással történik. A vizsga akkor minősíthető sikeresnek, ha a vizsgázó készségenként megszerzi az elérhető pontszám 40%-át és összességében teljesíti az elérhető összpontszám 60 %-át.

 

Választható nyelvek (akkreditált):

1. Az ELTE Origó Nyelvi Centrum általános nyelvi anyagú, kétnyelvű nyelvvizsgarendszere keretében jelenleg alap-, közép- és felsőfokon:

 • angol
 • arab
 • beás (cigány)
 • bolgár
 • dán
 • eszperantó
 • finn
 • francia
 • holland
 • horvát
 • japán
 • kínai
 • lengyel
 • német
 • olasz
 • orosz
 • román
 • ruszin
 • spanyol
 • svéd
 • szerb
 • szlovák
 • szlovén
 • török
 • ukrán
 • újgörög

élő idegen nyelvekből

VALAMINT

 • latin és ógörög holt nyelvből

lehet vizsgát tenni.

A nyelvvizsgarendszer követelményei - az akkreditációs előírásokon túl - igazodnak a Nyelvvizsgáztatók Európai Szövetsége (ALTE) által alkalmazott és az Európa Tanács "Közös európai keretrendszer"-ében kidolgozott szempontokhoz.

 

2. Az ELTE Origó Nyelvi Centrum általános nyelvi anyagú, egynyelvű nyelvvizsgarendszere keretében jelenleg alap-, közép- és felsőfokon:

 • magyar

A Vizsgaközpont a Közös Európai Referenciakeretben (KER-ben) rögzített szempontokhoz igazodva dolgozta ki általános nyelvi anyagú, egynyelvű vizsgarendszerét, amelynek kifejlesztése során a nemzetközi vizsgarendszerek tanulmányozása mellett természetesen felhasználta saját, nemzetközileg is elismert kétnyelvű vizsgarendszerének több évtizedes tapasztalatait.

 

A Vas Megyei TIT Egyesületnél letehető vizsgák:

1. Írásbeli vizsga minden, az aktuális vizsgaidőszakban meghirdetett nyelvből letehető.

2. Szóbeli vizsgát csak angol és német nyelvből szervezünk.

Eszperantó szóbeli vizsgát Egyesületünk csak novemberben tarthat, minimum 15 fős jelentkezői létszám esetén.

Az angol és német nyelvtől eltérő, komplex vizsgára irányuló jelentkezési lap Egyesületünknél leadható. Ebben az esetben a vizsga szóbeli része átirányításra kerül a budapesti ELTE Origó Nyelvi Centrumba.

Figyelem! Egyesületünk (a központi vizsganaptártól eltérően) nem tart minden hónapban Origó Nyelvvizsgát. A vizsgaidőszakokról lentebb tájékozódhat!

 

Tudnivalók a jelentkezésről:

Módjai:

1. Személyes jelentkezés:

 • A vizsgahelyen van rá mód, ügyfélszolgálati időben.
 • Ebben az esetben le kell adni a jelentkezési lapot és a vizsgadíj befizetését igazoló sárga csekkszelvényt, vagy a banki átutalást, befizetést igazoló szelvényt a jelentkezési határidő végéig (a jelentkezési lap és a csekk beszerezhető Egyesületünk irodájában, ügyfélszolgálati időben).
 • A jelentkezési lap és a csekk változhat, ezért érdemes mindig az aktuális vizsga előtt beszerezni.

2. Postai úton történő jelentkezés

 • A jelentkezési lap letölthető a www.onyc.hu oldalról
 • Ebben az esetben a megfelelően kitöltött jelentkezési lapot, és a vizsgadíj befizetését igazoló sárga csekkszelvényt, vagy a banki átutalást, befizetést igazoló szelvényt postai úton el kell juttatni Egyesületünk postacímére, a jelentkezési határidő végéig.
 • A jelentkezési lap pontos kitöltését mindenképpen ellenőrizze le, mielőtt postára adja. (Fontos a jelentkezési lap hátoldalát is kitölteni, aláírni.)

3. Online jelentkezés:

 • A www.onyc.hu oldalon keresztül
 • A jelentkezés a vizsgára történő regisztrációval és a vizsgadíj befizetésével (átutalás, pénztári befizetés a bankban) válik érvényessé.

 

Általános tudnivalók:

 • Vizsgára az a személy jelentkezhet, aki a vizsgára jelentkezés naptári évében betölti a 14. életévét.
 • A vizsgázó a vizsgára történő jelentkezését a honlapon nyilvánosságra hozott vizsgaidőpontokra adhatja be, a megszabott jelentkezési határidőig.
  Figyelem! Egyesületünk (a központi vizsganaptártól eltérően) nem tart minden hónapban Origó Nyelvvizsgát. Az vizsgaidőszakokról lentebb tájékozódhat!
 • Államilag elismert nyelvvizsgára jelentkezni a Vizsgaközpont által rendszeresített jelentkezési lap kitöltésével, vagy online jelentkezéssel, és a vizsgadíj befizetésével lehet.
 • A jelentkezési lapot jól olvashatóan, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kívánt részt bejelölni ([x],[X]).
 • A vizsgaközpont és a vizsgahely nem vállal felelősséget a jelentkező által tévesen megválasztott vizsgaidőpontért, helyért, szintért stb.
 • Banki átutalás esetén a szükséges adatok és fontos információk megtalálhatóak ide kattintva.
 • A fogyatékkal élők, a szakorvosi igazolást mellékelve, a jelentkezési lapon előre közölhetik, hogy milyen segítséget kérnek a nyelvvizsga letétele során (vizsgaanyag felnagyítása, számítógép biztosítása, a gépi hang értése feladat elvégzésének segítése).

 

Az Origó Nyelvvizsgarendszerben Egyesületünknél letehető 2019. évi
tervezett vizsgaidőpontok és jelentkezési határidők

Az írásbeli vizsga időpontja A szóbeli vizsga időpontja Választható nyelvek és szintek Jelentkezési határidő
1.  2019.01.05. (max. 22 fő)  2019.01.04-10. angol, német nyelv alap-, közép- és felsőfok  2018.12.05.
eszperantó** nyelv alap- és középfok
2.  2019.04.06.  2019.04.05-11. angol, eszperantó**, francia, német, olasz, orosz és spanyol nyelv alap-, közép- és felsőfok  2019.03.07.
3.  2019.05.04.  2019.05.02-10. angol, eszperantó, francia, német, olasz, orosz és spanyol nyelv alap-, közép- és felsőfok  2019.04.07.
4.  2019.06.01.  2019.05.31-06.07. angol, német nyelv alap-, közép-, és felsőfok  2019.05.07.
eszperantó** nyelv alap- és középfok
szlovák nyelv alap-, közép- és felsőfok
5. 2019.09.07. 2019.09.05-13. angol, eszperantó**, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv alap-, közép- és felsőfok 2019.08.07.
6.  2019.11.09.  2019.11.04-11. angol, eszperantó, francia, német, olasz, orosz és spanyol nyelv alap-, közép- és felsőfok  2019.10.07.

 

Az ORIGÓ Nyelvvizsgarendszer vizsgadíjai

 

Akkreditált nyelvvizsgák:

 

Szóbeli

Írásbeli

Komplex

Alapfok:

10.500 Ft

11.500 Ft

22.000 Ft

Középfok:

13.000 Ft

15.000 Ft

28.000 Ft

Felsőfok:

14.500 Ft

16.500 Ft

31.000 Ft

 

Az ORIGÓ Nyelvvizsgarendszer különeljárási díjai

Vizsgadíj-visszafizetési kérelem (a jelentkezési határidő után, de legkésőbb az első vizsgarész kezdete előtt)

a vizsgadíj 40%-át térítik meg

Felülvizsgálati kérelem (az eredmény interneten történő közzétételétől számított 15 napon belül)
• a szóbeli vizsga bizottság előtti részének újraértékelése (csak akkor, ha a bizottság előtti vizsgarészről hangfelvétel készült)

3 000 Ft

• a szóbeli vizsga gépi beszéd értése rész (laborvizsga) újraértékelése

2 000 Ft

• az írásbeli vizsgán teljesített feladatok újraértékelése

4 000 Ft

Vizsgaidőpont-áthelyezési kérelem az áthelyezni kívánt vizsgarész kitűzött időpontjáig

4 500 Ft

Bizonyítvány újranyomtatása (vizsgázó hibájából történő újranyomtatás)

1 000 Ft

Pótjelentkezési díj

4 800 Ft

Az ELTE Origó Nyelvi Centrum a díjak változásának jogát fenntartja!

További információkat (vizsgák leírása szintenként, illetve szóbeli témalista; dolgozatok megtekintése, felülvizsgálati kérelem, vizsgaidőpont áthelyezése, vizsgadíjak visszafizetése, egyéb tudnivalók), illetve letölthető űrlapokat a www.onyc.hu oldalon!

 

Az ORIGÓ Nyelvvizsgákon elérhető pontszámok megtekintése

Mintafeladatok

Könyvek, kiadványok

Vizsgaszabályzat

Jelentkezési lap letöltése

TELC

A nyelvvizsgarendszer

The European Language Certificates (TELC) a telc gGmbH  (Frankfurt am Main) jogtulajdonában álló vizsgarendszer, amely kizárólagos magyarországi jogtulajdonosa a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (NSZFH nyilvántartásbavételi szám: E-000226/2014).

A TELC 19 európai országban van jelen és több mint 3000 vizsgahelyen végez nyelvvizsgáztatási tevékenységet. A vizsgázók 11 nyelvből és 6 (A1-C2) szinten tehetnek vizsgát. A vizsgák között általános és szaknyelvi vizsga egyaránt van.

Magyarországon 60 vizsgahelyet működtet és ezzel a második legnagyobb vizsgahely-hálózattal rendelkezik. A vizsgázók államilag elismert és államilag nem elismert nyelvvizsgákra is jelentkezhetnek.

A TELC nyelvvizsga Európa számos országában komoly esélynövelő a tanulmányok során vagy a munkaerőpiacon való elhelyezkedéskor.

A TELC államilag elismert vizsgáin a vizsgázók magyar államilag elismert komplex, írásbeli és szóbeli bizonyítványt szerezhetnek a vizsga/vizsgarész sikeres teljesítése esetén.

Sikeres komplex vizsga teljesítése esetén a vizsgázó komplex nemzetközi bizonyítványt is kap. Sikeres részvizsgákról (írásbeli vagy szóbeli) úgynevezett nemzetközi eredménylap szerezhető, amely minden esetben tartalmazza a vizsgázó által elért részeredményt.

A TELC államilag nem elismert vizsgáin a vizsgázó komplex nemzetközi, Magyarországon honosítható bizonyítvány kaphat a komplex vizsga sikeres teljesítése esetén. Sikeres részvizsgákról (írásbeli vagy szóbeli) ebben az esetben is nemzetközi eredménylap szerezhető.

Az ugyanolyan típusú vizsgán külön-külön szerzett nemzetközi írásbeli és szóbeli eredménylap együttesen egyenértékű a komplex nemzetközi bizonyítvánnyal.

 

A nyelvvizsga felépítése (államilag elismert vizsgák esetében):

A komplex, tehát a teljes nyelvvizsga két részből áll (szóbeli és írásbeli vizsgából), amely letehető külön-külön is.

A TELC nyelvvizsgái egynyelvű vizsgák, tehát nem méri a közvetítő készséget, azaz nincs fordítási feladat.

A TELC nyelvvizsgái négy készséget mérnek:

 • írásbeli vizsga (olvasott szöveg értése+írott szöveg létrehozása)
 • szóbeli vizsga (hallott szöveg értése+beszédkészség)
 • komplex vizsga (olvasott szöveg értése+írott szöveg létrehozása+ hallott szöveg értése+beszédkészség)

Általános tudnivalók a vizsgáról:

 • A vizsgák írásbeli és szóbeli időpontjára egy napon, általában szombaton kerül sor.
 • A Vizsgaközpont e-mailben küld értesítést minden vizsgázónak. Az értesítők kiküldésének pontos időpontjait a www.telc.hu oldalon található vizsganaptár tartalmazza (minden vizsgaidőponthoz tartozik egy vizsganaptár).
 • Egyesületünk (a központi értesítésen kívül) a vizsga előtt 10 nappal küldi ki általános értesítőjét, amely tartalmazza a vizsga időpontját, a vizsgahelyszínt, a vizsga általános menetét és egyéb fontos információkat.
 • A vizsga két (legalább egy érvényes) személyazonosító okmány bemutatásával kezdhető meg, melyek közül egynek jogszabály szerint alkalmasnak kell lennie a személyazonosság hatósági igazolására.
 • Az írásbeli vizsga (a levélírás kivételével) és a hallott szöveg értése feladat teszt jellegű, tehát a válaszokat nem kell leírni, csak lehetőségek („a”, „b”, „c”, „d”) közül kell választani.
 • A vizsgán szótárt, illetve telefont vagy egyéb telekommunikációs eszközt nem lehet használni.
 • A vizsga helyszínét (épületét) az írásbeli vizsga és a hallott szöveg értése feladat során nem lehet elhagyni. A vizsga épületének elhagyása a vizsga során a vizsga automatikus befejezését jelenti. A vizsgázó ilyenkor nem folytathatja a vizsgát, eredménye a teljesített feladatrészek alapján kerül megállapításra.
 • A vizsga során az épületben hozzátartozók nem tartózkodhatnak.
 • A vizsga válaszlapjának értékelése a frankfurti központban történik szkenneléses eljárással. A levélfeladat értékelését magyarországi és németországi szakemberek végzik.

Általános tudnivalók az írásbeli vizsgáról:

 • Az Egyesületünk által szervezett vizsgák esetében, az írásbeli vizsgán való megjelenés időpontja legkésőbb 08:15 óra (a vizsga 09:00 órakor kezdődik).
 • Az írásbeli vizsgára későn érkező vizsgázók a vizsgát legfeljebb egy órával a vizsga hivatalos időpontja után kezdhetik meg. Számukra a késés mértékével csökkentett idő áll rendelkezésre az írásbeli vizsgánál.
 • A vizsga során – a Vizsgaközpont által megadott válaszlapot és levélpapírt – grafitceruzával és/vagy tollal kell kitölteni (EZ VÁLASZTHATÓ!)

Általános tudnivalók a szóbeli vizsgáról:

 • A hallott szöveg értése készséget (magnóhallgatás) gépi hang felhasználásával lebonyolított írásbeli feladattal mérik.
 • A magnóhallgatás közvetlenül az írásbeli vizsga után következik, de ez a szóbeli vizsga része.
 • Az Egyesületünk által szervezett vizsgák esetében a hallott szöveg értése feladaton (magnóhallgatáson) való megjelenés időpontja alapfokon (B1) és középfokon (B2) legkésőbb 11:15 óra (a vizsga kb. 11:30 órakor kezdődik), felsőfokon (C1) 11:45 óra (a vizsga kb. 11:55 órakor kezdődik).
 • A hallott szöveg értése készségmérésre késve érkezők nem vehetnek részt a szóbeli vizsga ezen részén.
 • A vizsgázónak a beszédkészség vizsga időpontja előtt 15 perccel vissza kell érnie a vizsga helyszínére. (A szóbeli vizsga beszédkészség részének meghirdetett időpontja közelítő időpont, módosulása, elcsúszása a szóbeli vizsga jellegéből adódóan, előfordulhat.)
 • A beszédkészség vizsga a Vizsgaközpont akkreditált vizsgáztatóiból összeállított bizottság előtt történik. A vizsgabizottságok két tagból állnak. A nyelvvizsgán a vizsgázók minden egyes nyelvi teljesítményét két értékelő értékeli.
 • A beszédkészség vizsga előtt a vizsgázóknak 20 perces felkészülési idő áll rendelkezésre.
 • A beszédkészség vizsgán a vizsgázók – abc sorrendben, az előzetes beosztásnak megfelelően – egymással folytatnak irányított beszélgetést (2 vagy 3 fő; azonos vezetéknevű vizsgázók és rokonok nem vizsgázhatnak együtt).
 • A beszédkészség vizsgarészről a vizsgahelyek hangfelvételt készítenek.

 

A TELC nyelvvizsgarendszerben letehető vizsgák (Magyarországon):

Államilag elismert (akkreditált) általános nyelvvizsgák:

 • telc English B1 (angol alapfok)
 • telc English B2 (angol középfok)
 • telc English C1 (angol felsőfok)
 • telc Deutsch A2 (német belépőfok)
 • telc Deutsch B1 (német alapfok)
 • telc Deutsch B2 (német középfok)
 • telc Deutsch C1 (német felsőfok)

Államilag nem elismert (honosítható) általános nyelvvizsgák:

 • telc English A2 (angol belépőfok)
 • telc Español A2 (spanyol belépőfok)
 • telc Español B1 (spanyol alapfok)
 • telc Español B2 (spanyol középfok)
 • telc Français A2 (francia belépőfok)
 • telc Français B1 (francia alapfok)
 • telc Français B2 (francia középfok)
 • telc Italiano A2 (olasz belépőfok)
 • telc Italiano B1 (olasz alapfok)
 • telc Italiano B2 (olasz középfok)
 • telc Русский язык A2 (orosz belépőfok)
 • telc Русский язык B1 (orosz alapfok)
 • telc Русский язык B2 (orosz középfok)
 • telc Türkçe A2 (török belépőfok)
 • telc Türkçe B1 (török alapfok)
 • telc Türkçe B2 (török középfok)
 • telc Türkçe C1 (török felsőfok)

Államilag nem elismert (honosítható) szakmai nyelvvizsgák:

 • telc Deutsch B1-B2 Pflege (német (B1-B2 Pflege)
 • telc Deutsch B2-C1 Medizin (német B2-C1 Medizin)
 • telc Deutsch B2+ Beruf (német B2+ Beruf)

Ide kattintva, majd a megfelelő vizsga típust kiválasztva megtekintheti a vizsga felépítését, a vizsgán elérhető pontszámokat, mintafeladatokat, egyéb fontos információkat.

 

A Vas Megyei TIT Egyesületnél jelenleg letehető vizsgák:
 • telc English B1 (angol alapfok)
 • telc English B2 (angol középfok)
 • telc English C1 (angol felsőfok)
 • telc Deutsch B1 (német alapfok)
 • telc Deutsch B2 (német középfok)
 • telc Deutsch C1 (német felsőfok)

Ide kattintva, majd a megfelelő vizsga típust kiválasztva megtekintheti a vizsga felépítését, a vizsgán elérhető pontszámokat, mintafeladatokat, egyéb fontos információkat.

A Vizsgaközpont helyileg kisszámú vizsgázó esetén (az adott vizsgahelyen az adott vizsgatípusból 20 fő alatt) a jelentkezőt átirányíthatja egy másik TELC vizsgahelyre.

Amennyiben a vizsgázó nem kíván élni az átirányítási lehetőséggel, kérheti a teljes vizsgadíj visszatérítését vagy jelentkezése elhalasztását (díjmentesen) a halasztási időpontig egy későbbi időpontra.

A vizsgaidőpontokról és az egyes vizsgaalkalmakkor Egyesületünkben letehető nyelvvizsgákról lentebb tájékozódhat!

Az egyéb (pl. nem akkreditált) vizsgák időpontjáról a www.telc.hu oldalon tájékozódhat.

Tudnivalók a jelentkezésről:

Módjai:

1. Személyes jelentkezés (Egyesületünk esetében):

 • Egyesületünk irodájában van rá mód, ügyfélszolgálati időben.
 • Ebben az esetben le kell adni a jelentkezési lapot és a vizsgadíj befizetését igazoló sárga csekkszelvény, vagy a banki átutalást, befizetést igazoló szelvény másolatát, a jelentkezési határidő végéig.
 • Nem szükséges a befizetési bizonylatot lemásolni, ha a jelentkezési lap leadásakor az eredeti befizetési bizonylat scannelése megtörténik Egyesületünk irodájában.
 • A vizsgadíj befizetését igazoló sárga csekkszelvény, vagy a banki átutalást, befizetést igazoló szelvény eljuttatható elektronikus úton is (e-mailben), a jelentkezési határidő végéig (Egyesületünk e-mail címére).
 • Átutalás esetén fel kel tüntetni a vizsgázó nevét, születési helyét, - dátumát, illetve a vizsga típusát.
 • A jelentkezési lap és a csekk beszerezhető Egyesületünk irodájában, ügyfélszolgálati időben (ezek változhatnak, ezért érdemes mindig az aktuális vizsga előtt beszerezni).

2. Postai úton történő jelentkezés (Egyesületünk esetében):

 • A jelentkezési lap letölthető a www.telc.hu oldalról, vagy az oldal alján található „Jelentkezési lap” szóra kattintva.
 • Ebben az esetben a megfelelően kitöltött jelentkezési lapot, és a vizsgadíj befizetését igazoló sárga csekkszelvény, vagy a banki átutalást, befizetést igazoló szelvény másolatát postai úton el kell juttatni Egyesületünk postacímére, a jelentkezési határidő végéig.
 • A jelentkezési lap pontos kitöltését mindenképpen ellenőrizze le, mielőtt postára adja.

3. Online jelentkezés:

 • A www.telc.hu oldalon keresztül.
 • A jelentkezés a vizsgára történő regisztrációval és a vizsgadíj befizetésével (átutalás, on-line vásárlás) válik érvényessé. (A vizsgára történő regisztrációval a honlapra is regisztrál a vizsgázó – létrehozz saját felhasználói fiókját.)
 • Az online jelentkezés részletes leírását megtalálja a Vizsgaközpont honlapján, a következő linkre kattintva: http://www.telc.hu/web/guest/vizsgazoknak.

Banki átutalás esetén ide kattintva megtalálj az átutaláshoz szükséges adatokat.

Általános tudnivalók:

 • Vizsgára az a személy jelentkezhet, aki a vizsgára jelentkezés naptári évében betölti a 14. életévét.
 • A vizsgázó a vizsgára történő jelentkezését a honlapon nyilvánosságra hozott vizsgaidőpontokra adhatja be, a megszabott jelentkezési/pótjelentkezési határidőig. A vizsgaidőpontokról és az egyes vizsgaalkalmakkor Egyesületünkben letehető nyelvvizsgákról lentebb tájékozódhat!
 • A vizsgaközpont és a vizsgahely nem vállal felelősséget jelentkező által tévesen megválasztott vizsgaidőpontért, helyért, szintért stb.
 • A Vizsgaközpont minden évben legalább egyszer, legalább egy budapesti és egy vidéki vizsgahelyen biztosítja a hét egyéb napján a vizsgázás lehetőségét, előre meghirdetett napon.
 • A fogyatékkal élő vagy speciális vizsgázók jelentkezési lapjukkal együtt adhatják be igényüket kedvezményre, vagy on-line jelentkezéskor az on-line felületen kitöltött nyomtatvány és a szükséges orvosi igazolások feltöltésével. A Vizsgaközpont csak a jelentkezési határidőig (pótjelentkezésnél a pótjelentkezési határidőig) benyújtott kérelmek esetében vállalja bármilyen kedvezmény biztosítását.
 • A jelentkezési lapot jól olvashatóan, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kívánt részt bejelölni ([x],[X]).
 • A jelentkezési lap alapján, illetve online jelentkezés esetén a regisztrációval automatikusan, létrehozunk a vizsgázónak egy felhasználói fiókot (a felhasználónév és jelszó e-mailben kerül kiküldésre). A saját felhasználói fiókon keresztül történik a későbbiek során az adatok ellenőrzése, a vizsgaeredmények megtekintése, illetve ezen keresztül történhet a különböző vizsgázói kérvények, vizsgajelentkezések rögzítése.
Eredmények megtekintése
 1. Meg kell nyitni a www.telc.hu weboldalt
 2. Be kell jelentkezni a saját felhasználónévvel és jelszóval
 3. A felső sorban található menüpontok közül ki kell választani a "Jelentkezéseim, kérelmek, eredmények" pontot
 4. Majd ki kell választani a "Vizsgajelentkezések" menüpontot
 5. Ezután ki kell választani az adott vizsgaidőpontot, amelynek eredményét meg szeretnétek tekinteni
 6. Ezen belül, alul található egy "Részletek, eredmény" menüpont, amelynek a kiválasztása után láthatóvá válik az adott vizsga eredménye

VIZSGAIDŐSZAKOK

2019

Vizsga

dátuma

Angol

Német

Jelentkezési

határidő

Pótjelentkezés Várható eredmény
2019. január 12. B1

B2

C1

2018. december 10. 2018. december 18. 2019. február 8.
2019. február 2. B1

B2

C1

2019. január 4. 2019. január 14. 2019. március 1.

Vizsgadíjak

(Államilag elismert általános nyelvvizsgák)

 

Komplex

Írásbeli

Szóbeli

A2 német

belépőfok

27 000 Ft

21 000 Ft

21 000 Ft

B1

alapfok, egynyelvű

29 000 Ft

23 000 Ft

23 000 Ft

B2

középfok, egynyelvű

32 500 Ft

25 000 Ft

25 000 Ft

C1

felsőfok, egynyelvű

34 500 Ft

28 000 Ft

28 000 Ft

 Eljárási és pótdíjak

Vizsgahalasztási díj a halasztási időpontig 5000 Ft
Vizsga-visszamondási díj a vizsgajelentkezés határideje előtt 0 Ft
Vizsga-visszamondási díj a vizsgajelentkezés határideje után 10000 Ft
Vizsga-visszamondási díj sikeresen teljesített korábbi TELC vizsga esetében 0 Ft
Vizsgajelentkezés jelentkezési határidő utáni pótdíja 5000 Ft
Igazolás kiállítása sikeres nyelvvizsgáról 2000 Ft
Megtekintési kérelem beadása 0 Ft
Felülvizsgálati kérelem beadása (újraértékeléssel) 4000 Ft
Felülvizsgálati kérelem beadása (szóbeli vizsgarész újraértékelésével) 8000 Ft
Felülvizsgálati kérelem beadása (újraértékelés nélkül) 0 Ft
Bizonyítvány javítása, pótlása – nemzetközi vagy állami – amennyiben a vizsgázó hibájából vagy kérésére történik a változtatás 2500 Ft

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat a díjak változásának jogát fenntartja!

(Az államilag nem elismert általános és szakmai nyelvvizsgák ára megtalálható a www.telc.hu oldalon.)

További információkat és letölthető űrlapokat a www.telc.hu oldalon talál!
(vizsgahalasztás; vizsgadolgozat megtekintése; felülvizsgálat; vizsgadíj visszafizetési kérelem; orvosi kedvezmények; nyelvvizsga-bizonyítvány javítása, pótlása; vizsgaeredményről igazoláskérés, egyéb tudnivalók)

Irodánkban megtalálhatóak a Tóth László-féle angol B2-es és C1-es vizsgafelkészítő anyagok.

Tájékoztató az e-Course Oktatástámogató rendszerről

Vizsgaszabályzat

TELC jelentkezési lap 2018

(csak TELC B1, B2, C1 akkreditált vizsgákra, az egyéb vizsgákra a jelentkezési lap a www.telc.hu oldalról tölthető le)

Corvinus Nyelvvizsgák

A nyelvvizsgarendszer

A Corvinus Nyelvvizsgaközpont általános és szaknyelvi vizsgáztatást végez alap- (B1), közép- (B2) és felsőfokon (C1).

A sikeres vizsgázók olyan államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt kapnak, amelyben a magyarországi szint megnevezésével együtt megjelenik a Közös Európai Referenciakeret szerinti jelölés: alapfok (B1), középfok (B2), felsőfok (C1).

A nyelvvizsga felépítése

A vizsga – jelentkezéstől függően - letehető komplex, írásbeli és szóbeli változatban is. Komplex típusú vizsga esetén - amennyiben a vizsgázó valamelyik részvizsgája eredménytelen - a jelölt sikeres vizsgáját részvizsgának (szóbelinek, vagy írásbelinek) tekintjük, és arról bizonyítványt állítunk ki.

A komplex, tehát a teljes nyelvvizsga két részből áll:

 • szóbeli vizsgából, amely tartalmazza a hallás utáni szövegértést is
 • írásbeli vizsgából

a.) Általános tudnivalók a szóbeli vizsgáról:

 • A szóbeli vizsga helyéről és a vizsgázó egyéni időpontjáról a Vizsgaközpont honlapján a „vizsgabeosztás menüben” lehet tájékozódni. A megadott időponthoz képest 15 perccel korábban kell a vizsga helyszíneként kijelölt terem előtt megjelenni, ahol a vizsgáztatók név alapján szólítják a vizsgázókat.
 • A szóbeli vizsga során a kettő fős vizsgabizottság egyszerre egy vizsgázót hallgat meg, melynek során a vizsgáztató tanár üdvözli a vizsgázót, ezt követően az ő kérdéseit, utasításait kell követni.
 • A vonatkozó szabályozás értelmében a vizsgáról hangfelvétel készül, valamint készülhet videofelvétel későbbi – nem nyilvános szakmai felhasználás céljából.
 • A vizsgáztatók a vizsgaeredményről szóbeli felvilágosítást nem adnak, azonban a vizsganap végeztével a vizsgateremre kifüggesztik a tájékoztató jellegű pontszámokat.
 • A szóbeli vizsga időpontja esetenként egybeeshet a hallás utáni szövegértés vizsga napjával.

b.) Általános tudnivalók a hallás utáni szövegértés vizsgáról:

 • A hallott szöveg értését mérő vizsga valamennyi, a Vizsgaközpont által megadott napon és időpontban kerül megrendezésre, amelyről a Vizsgaközpont honlapján a „vizsgabeosztás menüben” lehet tájékozódni.
 • A vizsgázónak 30 perccel a vizsga megkezdése előtt kell megjelennie a hallott szöveg értése vizsga helyén. Elkésett vizsgázó a vizsga megkezdése után a vizsgán nem vehet részt.
 • A hallott szöveg értése vizsga során a vizsgázók a Vizsgaközpont, illetve a Vizsgahely által meghatározott rendben ülnek.
 • A vizsga időtartama magában foglalja a teendők ismertetését idegen nyelven, a szüneteket, melyek során az első meghallgatás előtt tanulmányozhatják az adott hanganyaghoz tartozó tesztet, a hanganyagok kétszeri elhangzását, valamint a munkájuk ellenőrzésére, véglegesítésre adott időt.
 • A vizsga során szótár nem használható.

c.) Általános tudnivalók az írásbeli vizsgáról:

 • Az írásbeli vizsga valamennyi vizsgahelyen a Vizsgaközpont által megadott napon és időpontban kerül megrendezésre, amelyről a Vizsgaközpont honlapján a „vizsgabeosztás menüben” lehet tájékozódni.
 • A vizsgázónak 30 perccel a vizsga megkezdése előtt kell megjelennie a vizsga helyén.
 • A vizsga során a vizsgázók a Vizsgaközpont, illetve a Vizsgahely által meghatározott rendben ülnek.
 • A teremfelügyelőtől átvett borítékot kizárólag a felügyelő utasítására szabad kinyitni. A boríték tartalmazza a vizsgafeladatokat, a szükséges utasításokat és a megoldólapokat.
 • A válaszokat kék színű tollal a megoldólapra kell írni. A válaszoknak a feladatlapról a megoldólapra történő átmásolására külön idő nem áll rendelkezésre.
 • A nyelvvizsga folyamán felmerülő kérdés esetén a vizsgázó kézfeltartással hívhatja oda a teremfelügyelőt, aki azonban a vizsgafeladatok értelmezésében nem nyújthat segítséget.
 • A vizsgarészre biztosított idő lejártakor a teremfelügyelő a munka befejezésére szólítja fel a vizsgázókat, melynek a vizsgázók azonnal kötelesek eleget tenni, és a borítékba visszahelyezni a feladatlapokat és megoldólapokat, melyeket a teremfelügyelők összegyűjtenek.
 • Az általános írásbeli nyelvvizsgán az íráskészség, olvasott szövegértés és (a választható) közvetítés feladatok megoldásához mindhárom szinten egy- és kétnyelvű nyomtatott szótár használható.
 • Az oeconom (közgazdasági) írásbeli nyelvvizsgán az íráskészség és az olvasott szövegértés feladatok megoldásához mindhárom szinten egy- és kétnyelvű nyomtatott szótár használható.
 • A nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi írásbeli vizsgán az íráskészség és közvetítés feladatok megoldásához mindhárom szinten egy- és kétnyelvű nyomtatott szótár használható.

Bármely vizsgatípusban és bármely szinten akkor sikeres a vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli, ill. szóbeli részvizsgán legalább 60%-os átlageredményt ér el. A részvizsgáknak a 137/2008. (V. 16) számú Kormányrendeletben meghatározott készségeket mérő egységeire (olvasott szöveg értése, írott szöveg alkotása, beszédkészség, hallott szöveg értése, közvetítés – kétnyelvű vizsga esetén) vonatkoztatva a teljesítés minimumszintje 40%, az az alatti teljesítés esetén a részvizsga sikertelen. A nyelvismereti feladat esetén nincs teljesítési minimumszint.

A nyelvvizsgarendszerben letehető vizsgák:

Szintek szerint:

 • B1 (alapfok)
 • B2 (középfok)
 • C1 (felsőfok)

Típusa szerint:

 • szóbeli
 • írásbeli
 • komplex

Fajtája szerint:

1.      „OECONOM” GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGA

a.)    Általános tudnivalók:

 • Az „OECONOM” gazdasági szaknyelvi vizsgarendszer a Budapesti Corvinus Egyetem nyelvvizsgaközpontja által kifejlesztett és akkreditált szaknyelvi vizsga.
 • Az Oeconom szaknyelvi vizsga alapvető célja a vizsgázók szaknyelvi tudásszintjének mérése a gazdasági és üzleti szférában előforduló szakmai kontextusok, gyakorlati jellegű szakmai feladatok és helyzetek segítségével, azok vizsgakörnyezetben történő alkalmazásával.
 • A vizsgázónak nem szakmai tudásról kell számot adnia, hanem arról, hogy az adott idegen nyelv ismeretéhez kapcsolódó feladatot a szakszókincs alkalmazásával hogyan képes írásban, illetve szóban megoldani, hogyan képes különböző helyzetekben szakmai partnerével idegen nyelven kommunikálni.
 • Tartalmában a nyelvvizsga arra a szakmai háttérismeretre épül, amelyeket a vizsgázók gazdasági, illetve üzleti képzést nyújtó oktatási intézményében folytatott tanulmányaik során sajátítottak el, illetve arra a gyakorlati tudásanyagra támaszkodik, amelyet a (nagy)vállalatok, a gazdasági élet, szakemberei gyakorlati tevékenységük során használnak.

b.)    Választható nyelvek:

 • angol
 • francia
 • német
 • olasz
 • orosz
 • portugál
 • spanyol

c.)    Vizsgaidőszakok:

 • január (kivéve a portugál nyelvet, illetve minden nyelv B1 szinten)
 • május
 • augusztus (kivéve a portugál nyelvet, illetve minden nyelv B1 szinten)

 

A vizsga szerkezete, feladatai, pontozása, értékelési szempontjai, teljesítményminimumok, szóbeli témakörök

Mintafeladatok

Jelentkezési lap

Vizsgaszabályzat

 

2.      NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKNYELVI VIZSGA

a.)    Általános tudnivalók:

 • Az Nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsgarendszer a Budapesti Corvinus Egyetem nyelvvizsgaközpontja által kifejlesztett és akkreditált szaknyelvi vizsga.
 • A nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsga alapvető célja a vizsgázók szaknyelvi tudásszintjének mérése a nemzetközi kapcsolattartás szakterületén gyakran előforduló szakmai kontextusok, szakmai feladatok segítségével, valamint annak előre jelzése, hogy a vizsgázó képes lesz-e a valós életben az adott nyelvi szinten hatékonyan kommunikálni, és szaknyelvi tudása segítségével szakmai feladatokat végrehajtani.
 • Tartalmában a nyelvvizsga arra a szakmai háttérismeretre épül, amelyeket a vizsgázók tanulmányaik során (pl.: nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi tanulmányok szak) sajátítanak el, illetve amelyet az országot, nagyvállalatokat, intézményeket a nemzetközi fórumokon és színtéren képviselő szakemberek gyakorlati tevékenységük során használnak.

b.)    Választható nyelvek:

 • angol
 • francia
 • német
 • olasz
 • orosz
 • spanyol

c.)    Vizsgaidőszakok:

 • január
 • május
 • augusztus

Az egyes vizsgaidőszakokban letehető nyelvek és szintek tekintetében a vizsgaidőpontokat tartalmazó táblázatban lehet tájékozódni!

 

A vizsga szerkezete, feladatai, pontozása, értékelési szempontjai, teljesítményminimumok, szóbeli témakörök

Mintafeladatok

Jelentkezési lap

Vizsgaszabályzat

 

3.      ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA

a.)    Általános tudnivalók:

 • A Corvinus Általános Nyelvvizsga új, államilag elismert (akkreditált) egy- és kétnyelvű nyelvvizsga.
 • A vizsgáknak (az Oeconom-, és Nemzetközi Nyelvvizsgákhoz hasonlóan) nem a vizsgázók nyelvi hiányosságainak a feltárása a célja, hanem sikeres szereplésük elősegítése kommunikáció-központú feladatok segítségével.
 • A Corvinus Általános Nyelvvizsga letételes során a vizsgázók a mindennapi életben gyakran előforduló helyzetekhez és sokszor használt (írt, olvasott és hallott) szövegfajtákhoz kapcsolódó feladatokon keresztül mutathatják be, hogy miként képesek alkalmazni a felkészülésük során megszerzett nyelvtudásukat.
 • A pontozás, értékelés során minden szinten kiemelt súllyal szerepel a kommunikatív érték, vagyis a kommunikációs készség hatékonysága.

b.)    A nyelvvizsgán belül választható vizsgafajta:

 • EGYNYELVŰ: A vizsga során minden feladat megoldása idegen nyelven történik.
 • KÉTNYELVŰ: A kétnyelvű vizsga eggyel több feladatot tartalmaz, mint az egynyelvű, amely a magyar és az idegen nyelv közötti közvetítőkészséget méri (szövegösszefoglalás, vagy fordítás szótár segítségével).

c.)    Választható nyelvek:

 • angol
 • német

d.)    Vizsgaidőszakok:

 • január
 • március
 • május
 • augusztus
 • október-november

Az egyes vizsgaidőszakokban letehető nyelvek és szintek tekintetében a vizsgaidőpontokat tartalmazó táblázatban lehet tájékozódni!

 

A vizsga szerkezete, feladatai, pontozása, értékelési szempontjai, teljesítményminimumok, szóbeli témakörök

Mintafeladatok

Jelentkezési lap

Vizsgaszabályzat

 

A Vas Megyei TIT Egyesületnél letehető vizsgák:

1. Írásbeli vizsga: minden, az aktuális vizsgaidőszakban meghirdetett nyelvvizsga-fajtából, szintből és nyelvből letehető Egyesületünknél.

2. Szóbeli vizsga: jelenleg csak gazdasági-, illetve általános szóbeli vizsgát szervezünk angol és német nyelvből, a Vizsgaközpont engedélye alapján.

(Egyes nyelvek esetében a vizsga szóbeli része csak a Vizsgaközpontban tehető le.)

Tudnivalók a jelentkezésről

Módjai:

1. Személyes jelentkezés:

 • A vizsgahelyen van rá mód, ügyfélszolgálati időben.
 • Ebben az esetben le kell adni a jelentkezési lapot és a vizsgadíj befizetését igazoló sárga csekkszelvényt a jelentkezési határidő végéig (a jelentkezési lap és a csekk beszerezhető Egyesületünk irodájában, ügyfélszolgálati időben).
 • A jelentkezési lap változhat, ezért érdemes mindig az aktuális vizsga előtt beszerezni.

2. Postai úton történő jelentkezés

 • A jelentkezési lap letölthető a www.corvinusnyelvvizsga.hu oldalról, vagy egyesületünk honlapjáról (www.vasitit.hu)
 • Ebben az esetben a megfelelően kitöltött jelentkezési lapot, és a vizsgadíj befizetését igazoló sárga csekkszelvényt postai úton el kell juttatni Egyesületünk postacímére, a jelentkezési határidő végéig.
 • A jelentkezési lap pontos kitöltését mindenképpen ellenőrizze le, mielőtt postára adja.

3. Online jelentkezés:

 

Tudnivalók:

 • Vizsgára az a személy jelentkezhet, aki a vizsgára jelentkezés naptári évében betölti a 14. életévét. A nyelvvizsgára való jelentkezés nincs iskolai végzettséghez kötve.
 • A jelentkezési lapot jól olvashatóan, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kívánt részt bejelölni ([x],[X]).
 • Egy jelentkezési lapon csak egy nyelvből,  valamely szint egy típusára lehet jelentkezni.
 • Ha Ön egy vizsgaidőszakban több nyelvből kíván vizsgázni, kérjük, vegye figyelembe, hogy a vizsgaidőpontok egybeeshetnek.
 • Egy nyelvből azonos szinten egyazon vizsgaidőszakon belül csak egy alkalommal lehet vizsgát tenni.
 • A jelentkezési lapot csak a jelentkezési lapra felragasztott, eredeti csekkszelvényekkel fogadjuk el.
 • A szabálytalanul, hiányosan kitöltött, vagy eredeti csekkszelvények nélküli jelentkezési lapokat nem tekintjük érvényes jelentkezésnek.
 • Rózsaszínű postai utalványon nem fogadunk el befizetést!
 • Vizsgázóink a részvizsgák időpontjairól a Vizsgaközpont honlapján kapnak tájékoztatást. Ezen túlmenően nem küldünk külön írásos értesítést.
 • Kérjük fogyatékkal élő vagy vallási meggyőződésük miatt egyéni elbírálást igénylő vizsgázóinkat, hogy a jelentkezés leadása előtt tájékoztassák a Vizsgaközpontot, vagy a vizsgahelyet, hogy annak ismeretében tudja a központ a megfelelő lépéseket megtenni. Bővebb információ a http://www.corvinusnyelvvizsga.hu/page/default.asp?id=EPWRAW linken olvasható.

 

Felkészülést segítő kiadványok:

Általános nyelvvizsga

Szaknyelvi vizsga

 

További információkat (vizsgahalasztás, vizsgajelentkezés visszavonása, vizsgalemondás, speciális vizsgakörülmények, egyéb témákban), illetve letölthető űrlapokat a www.corvinusnyelvvizsga.hu oldalon talál!

Tervezett vizsgaidőszakok 2019-ben

Corvinus Általános Nyelvvizsga

vizsgaidőszak január 5–25. március 8-29. május 11 – 31. augusztus 22. – szeptember 4. október 19. – november 6.
nyelvek és szintek Egynyelvű angol, német
B2, C1
Egynyelvű angol, német B1, B2 Egynyelvű,Kétnyelvű angol, német
B1, B2, C1
Egynyelvű angol, német
B2
Egynyelvű angol,német
B1, B2, C1
írásbeli vizsga január 5. március 9. május 11. augusztus 26. október 19.
auditív vizsga január 9., 10. március 9. május 15., 16. augusztus 22., 23. október 19.
jelentkezési ÉS befizetési határidő papíron vagy online:

2018. november 19.

papíron vagy online: február 8. online: április 5.

papíron: április 9.

papíron vagy online: június 14. papíron vagy online: szeptember 13.
vizsgabeosztás közzététele várhatóan 2018. december 3. február 22. április 26. június 28. október 4.
halasztási határidő 2018. december 10. március 1. május 3. augusztus 6. október 11.
eredmények közzététele várhatóan január 31. április 4. június 6. szeptember 19. november 14.

 

"Oeconom" Gazdasági Szaknyelvvizsga

vizsgaidőszak

január 5–25.

május 11 – 31.

augusztus 22. – szeptember 4.

nyelvek és szintek angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol:
B2, C1
angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol, portugál:
B1, B2, C1
angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol:
B2angol, német:C1
írásbeli vizsga január 5. május 11. augusztus 26.
auditív vizsga január 9., 10. május 15., 16. augusztus 22., 23.
jelentkezési ÉS befizetési határidő papíron vagy online:

2018. november 19.

online: április 5.

papíron: április 9.

papíron vagy online:
június 14.
vizsgabeosztás
közzététele várhatóan
2018. december 3. április 26. június 28.
halasztási határidő 2018. december 10. május 3. augusztus 6.
eredmények közzététele várhatóan január 31. június 6. szeptember 19.

 

Nemzetközi kapcsolatok szaknyelvvizsga

vizsgaidőszak

január 5–25.

május 11 – 31. augusztus 22. – szeptember 4.
nyelvek és szintek angol B2, C1 angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol:
B1, B2, C1
angol C1
írásbeli vizsga január 5. május 11. augusztus 26.
auditív vizsga január 9., 10. május 15., 16. augusztus 22., 23.
jelentkezési ÉS befizetési határidő papíron vagy online:

2018. november 19.

online: április 5.

papíron: április 9.

papíron vagy online:
június 14.
vizsgabeosztás
közzététele várhatóan
2018. december 3. április 26. június 28.
halasztási határidő 2018. december 10. május 3. augusztus 6.
eredmények közzététele várhatóan január 31. június 6. szeptember 19.

Vizsgadíjak

Corvinus Általános Nyelvvizsga és Szaknyelvi vizsgák

Szóbeli (A) Írásbeli (B) Komplex (C)
Alapfok (B1) 15 500 Ft 15 500 Ft 25 000 Ft
Középfok (B2) 17 500 Ft 17 500 Ft 29 000 Ft
Felsőfok (C1) 19 500 Ft 19 500 Ft 32 000 Ft

Egyéb díjak

Különeljárási díj: 2 000 Ft
Vizsgahalasztási díj: 5 000 Ft
Vizsgaáthelyezési díj: 5 000 Ft
Felülvizsgálati díj (újraértékeléssel): írásbeli vizsga 20%-a

szóbeli vizsga 10%-a

 

 

A Corvinus Nyelvvizsgaközpont a díjak változásának jogát fenntartja!

HAMAROSAN!