Fenntarthatósági terv

  1. A Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak, önkénteseinek és partnereinek e szemlélet iránti elkötelezettségét, – figyelemmel a költségvetési lehetőségeire –, megalkotja fenntarthatósági tervét.
  2. Jelen terv 2011. június 9-jén lép hatályba, 2011. december 31-ig érvényes
  3. 2012. január 1-től kezdődően a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület 1 naptári évre fogadja el a fenntarthatósági tervét.

I. Általános célkitűzések

 A fenntartható fejlődés olyan érték, amely mélyen gyökerezik az Európai Unióban, és a magyar társadalom számára is egyre nagyobb jelentőséggel bír. A fenntartható fejlődés célja olyan fejlődés, amely jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációit saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől. A társadalom kulcsfontosságú meghatározó erejeként minden szervezetnek, így a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesületnek (továbbiakban: Vasi TIT) is fontos szerepe van e célok megvalósításában, a fenntartható fejlődés eszméjének terjesztésében.

A Vasi TIT a fenntarthatósági tervében – költségvetési lehetőségeihez képest – alapvetően két területre összpontosít: egyrészt a környezeti célok megfogalmazására és teljesítésére, másrészt a társadalmi feltételek javítására.

A Vasi TIT a fenntarthatóság szemléletmódjának, elterjesztésének elkötelezett támogatója, munkatársai és önkéntesei a mindennapi munkájuk során ezen elvekre figyelemmel látják el feladataikat.

 

A Vasi TIT az alábbi általános célkitűzések figyelembevételével készítette el fenntarthatósági tervét:

–     a Vasi TIT tevékenysége során a gazdaságosabb és környezetkímélőbb működésre törekszik, példáján keresztül hozzájárulva e szemléletnek a környezetében, a rendezvényein, szolgáltató tevékenysége során és általában a civil szférában történő elterjesztéséhez;

–     a Vasi TIT hozzájárul a társadalmi feltételek javításához.

 

Jelen fenntarthatósági terv célja, hogy a Vasi TIT fenntartható fejlődés elérése érdekében kifejtett teljesítményének mérése, közzététele, elszámolhatóvá tétele megvalósuljon.

 

II. A fenntarthatósági terv hatálya

 

A fenntarthatósági terv hatálya kiterjed a Vasi TIT székhelyére, képzéseire, klubjaira, rendezvényeire, szolgáltató tevékenységére, továbbá valamennyi alkalmazásában álló munkatársára, ill. önkénteseire.

 

 

III. A környezeti fenntarthatósággal összefüggő feladatok, célkitűzések

 

A Vasi TIT a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében a következő környezeti fenntarthatósággal összefüggő célkitűzéseket vállalja:

a) Az új képzési programok és felnőttképzési, valamint egyéb szolgáltatások fejlesztése során a várható környezeti hatások elemzése megtörténik és a fejlesztések ezek figyelembevételével valósulnak meg. E célkitűzés keretében a Vasi TIT – a rendelkezésre álló források függvényében – olyan új korszerű e-learning alapú oktatási módszertan kidolgozását és elterjesztését vállalja, melyek távoktatás útján valósulnak meg. A frontális oktatás során az új fejlesztésű tananyagokba beépítjük a környezeti fenntarthatóság oktatását.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: képzési referensek

b) A Vasi TIT célul tűzi ki a hasznosításra átadott hulladék arányának növelését a keletkezett hulladékon belül. A cél megvalósítása érdekében be kell vezetni a keletkező hulladék szelektív gyűjtését és ezek elhelyezését az iroda közelében működő szelektív hulladékgyűjtő szigeten.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: igazgató

c) A papír felhasználásával kapcsolatos célkitűzések

c.1.) A Vasi TIT a papír vásárlásakor előnyben részesíti a környezetbarát termékjellel ellátott, valamint az újrahasznosított rostanyagból készült papírokat, melyek fehérítéséhez klórmentes vegyszert alkalmaznak.

c.2.) A papírhulladékok mennyiségének csökkentése érdekében az egyik felén már használt, bizalmas adatokat nem tartalmazó papír másik oldala felhasználható belső információk nyomtatására, jegyzetelésre.

 

c.3.) A belső – és lehetőség szerint a külső – kommunikáció során törekedni kell a papírmentes kapcsolattartásra, az e-mail és a telefon nagyfokú használatára.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: képzési referensek

c.4.) A Vasi TIT környezettudatos szemléletét a szervezetünkkel kapcsolatban álló partnerek felé is jelezzük, az e-mailjeink láblécében megjelenő alábbi (vagy hasonló tartalmú) szöveggel: „Mielőtt kinyomtatná, kérem, gondoljon a környezet iránti felelősségére!.”

 

Határidő: folyamatos

Felelős: c.1. pont esetében a beszerzést végzők

            c.2.-c.4. pontok esetében valamennyi munkavállaló és önkéntes foglalkoztatott

d) A Vasi TIT támogatja az alkalmazottakat és önkéntes munkavállalóit abban, hogy környezetbarát közlekedési eszközzel, tömegközlekedéssel jussanak el munkahelyükre. A tömegközlekedés késéseit a munkáltató igazolt késésnek fogadja el.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: igazgató

 

e) A Vasi TIT vállalja, hogy a beszállítók kiválasztásánál a döntést befolyásoló tényezők között „a két vállalat közötti távolságot” figyelembe veszi. Ez nem csak környezetvédelmi szempontból hasznos, hanem költségkímélő is. A közúti szállítással szemben azon beszállítók előnyben részesítése, vagy csak ilyenek várása, amelyek vasúti, vízi illetve kombinált szállítást alkalmaznak.

Határidő: folyamatos

Felelős: igazgató, gazdasági vezető

 

III. Fenntartható fejlődés és a munkakörnyezet

 

A fenntartható fejlődés egyik kulcsfontosságú eleme az energiafelhasználás racionalizálása. A rendelkezésre álló erőforrások körültekintő és hatékony felhasználása, valamint az energiatakarékos szemlélet előtérbe helyezése hozzájárul a szervezet gazdaságosabb működtetéséhez. A hatékonyabb energiagazdálkodás érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az irodatechnikai eszközök üzemeltetésével kapcsolatos szokásokra, valamint az irodaépületekben található fűtési-hűtési rendszer használatának módjára.

 

a) Az épületben elhelyezett energia-felhasználó irodatechnikai készülékek és a világítótestek takarékos működtetése

Az iroda gazdaságosabb és környezetkímélőbb működtetése érdekében a Vasi TIT munkatársai vállalják, hogy az irodában található minden olyan használaton kívüli irodatechnikai berendezést, amely képes az ún. „stand-by”, azaz készenléti üzemmódra, ezt használva működtetik. Tartós távollét esetén a munkatársak kikapcsolják számítógépeiket, monitoraikat, lekapcsolják a villanyt és a rádiót, használaton kívül nem hagyják bedugva a mobiltelefon-töltőiket.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: valamennyi munkavállaló és az önkéntes foglalkoztatottak

 

b) A környezetvédelmi szempontból előnyösebb termékek előnyben részesítése

A Vasi TIT törekszik a kombinált, valamint az anyag- és energia-takarékos irodatechnikai készülékek beszerzésére és alkalmazására. Ennek megfelelően az asztali és hordozható számítógépek, monitorok, nyomtatók, lapolvasók, faxok, másológépek, projektorok és egyéb eszközök beszerzésekor az energiafogyasztás fontos szempont lesz, és vizsgálni fogjuk a berendezés anyagösszetételét, az újra feldolgozott papír használhatóságát, a kétoldalas nyomtatás és a stand-by üzemmód lehetőségét is.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: a beszerzést végzők

 

c) A környezetvédelmi szempontból előnyösebb szolgáltatások előnyben részesítése

A Vasi TIT az alvállalkozók bevonása során előnyben részesíti azokat a partnereket, akik környezetvédelmi szempontból előnyösebb szolgáltatást nyújtanak, ill. a szolgáltatás elvégzése során környezetvédelmileg előnyösebb alapanyagokat használnak fel.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: igazgató

 

 

 

IV. Fenntartható fejlődés és a társadalmi feltételek javítása

 

Hátrányos helyzetű kistérségek bevonása

A képzések és a vizsgáztatások megszervezése során különös figyelmet fordítunk a leghátrányosabb helyzetű kistérségekre, településekre. Ennek érdekében az alábbi vállalásokat tesszük:

 

a) A frontális oktatások és az azokhoz kapcsolódó vizsgáztatás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a célcsoportokhoz a lehető legközelebbi helyeken kerüljenek megszervezésre.

 

Határidő: a képzések és vizsgáztatások megszervezésének függvényében

Felelős: képzési referensek

 

b.) Az új fejlesztésű elektronikus tananyagokat elérhetővé tesszük a Vasi TIT honlapján, így csökkentve a képzésekre történő utazással járó környezetterhelést.

 

Határidő: a tananyagok kifejlesztését követően azonnal

Felelős: képzési referensek

 

 

V. Záró rendelkezések

 

 

  1. A Vasi TIT munkatársai közül 2011. június 15-ig az igazgató – kapcsolt munkakörben – fenntarthatósági referenst jelöl ki, akinek munkaköri leírásába bekerül a fenntarthatósági szempontok állandó vizsgálata és érvényesülésük elősegítése, valamint az éves fenntarthatósági értékelés és a fenntarthatósági terv elkészítése.
  2. Az éves fenntarthatósági értékelést, ill. a következő évre vonatkozó fenntarthatósági tervet a Vasi TIT igazgatója hagyja jóvá.
  3. A fenntarthatósági terv tartalmát – az elfogadását követő 15 napon belül – oktatás keretében ismertetjük a munkavállalókkal.
  4. Az elfogadott fenntarthatósági terv megtekinthető az ügyfélszolgálaton, ill. felkerül a Vasi TIT honlapjára is.

 

Szombathely, 2011. június 9.

 

Simon Zoltán Péter
igazgató
Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület